Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

  • Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych. 
  • Absolwent tego kierunku przygotowany jest do: obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,  planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków,  prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości,  wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności gospodarczej
  • Technik ekonomista może doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce na kierunkach takich jak : bankowość, finanse i rachunkowość, statystyka i ekonometria
  • Technik ekonomista  może pracować w: firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz we własnej firmie