Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik transportu drogowego
Nazwa oddziału

 Technik transportu drogowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C
oraz C+E.
Praca: Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik transportu drogowego
są:
· serwisy samochodowe,
· zakłady przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów jak i całych pojazdów
samochodowych,
· przedsiębiorstwa organizujące spedycję samochodową,
· firmy organizujące przewóz pasażerów, hurtownie i sklepy zajmujące się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego.
Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C oraz C+E mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy. Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Technik transportu drogowego jest obecnie zawodem deficytowym. Powołując się na „Barometr zawodów” (www.barometrzawodow.pl) i prognozowane dane w roku 2019 przewidywany jest stały poziom zapotrzebowania lub wzrost zapotrzebowania na kadry w omawianej branży w całym kraju, co stwarza dogodne warunki zarówno dla pracodawców jako strony podażowej jak i potencjalnych pracowników, czyli strony popytowej na rynku pracy. Ponadto globalizacja procesów gospodarczych 
i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna 
i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców 
w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników sprzyja zatrudnieniu absolwentów technika transportu drogowego. Nie bez znaczenia na zatrudnienie absolwentów jest także umiejętność porozumiewania się poza granicami kraju czemu służy kształcenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo.
 Kwalifikacje : 
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego