Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Technik ekonomista: planuje i prowadzi działalność gospodarczą, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, prowadzi rachunkowość, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podejmuje własną działalność gospodarczą. W trakcie czterech lat nauki nasi uczniowie odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych itp.

 

Praca: Technik ekonomista będzie mógł pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, badaniami rynku, obrotem nieruchomościami, działach księgowości, wynagrodzeń, planowania i sprawozdawczości finansowej, polityki zatrudnienia, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, sprzedaży produktów itp.


Kwalifikacje

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości