Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie
Zespół szkół
Adres
ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Telefon
46 857 10 22
Fax
46 857 12 55
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Powązka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum w ZS w Mszczonowie
Opis
Technikum dla młodzieży kształcące w zawodach: Technik ekonomista, Technik spedytor,  Technik ogrodnik,  Technik hotelarstwa oraz Technik architektury krajobrazu. Cykl kształcenia 5 lat. 
Oferta
Dojazd
Szkoła jest położona w dogodnej lokalizacji, z okolicznych miejscowości dojazd zajmuje ok 20 min. Istnieje komunikacja podmiejska dostosowana do planu zajęć szkoły.
Historia
1960 Zapoczątkowane zostają tradycje szkolnictwa rolniczego na terenie Mszczonowa, kiedy to powstaje w mieście Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej siedziba znajdowała się w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej. 1971 Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. 1974 Istnienie na terenie gminy Mszczonów Spółdzielni Kółek Rolniczych i Zakładów Usług Mechanizacyjnych, które swoje filie posiadały w okolicznych wioskach dało impuls do powstania na mocy decyzji Powiatowej Rady Narodowej w Grodzisku Mazowieckim Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Absolwenci tej szkoły znajdowali zatrudnienie w SKR-ach i ZUM-ach oraz innych placówkach świadczących usługi dla rolnictwa. 1977 Siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego. Po likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Osuchowie zwiększyło się zainteresowanie młodzieży, głównie pochodzącej ze środowisk wiejskich, nauką w naszej szkole. Rozszerzono zgodnie z potrzebami profil szkoły, która kształciła na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w dwóch specjalnościach: rolnik i mechanizator rolnictwa. Kandydaci do nauki w szkole kierowali się głównie zdobyciem kwalifikacji, które pozwoliłyby im przejęte od rodziców gospodarstwa uczynić bardziej dochodowymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik i metod gospodarowania. 1983 Z dniem 1.09.1983r otwarte zostaje 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. 1985 Szkoła uzyskuje status Zespołu Szkół Rolniczych. 1989 Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół w Mszczonowie. 1993 Biorąc pod uwagę zainteresowanie środowiska wykwalifikowanymi kadrami dla ogrodnictwa zlikwidowano specjalność rolnik a w jej miejsce wprowadzono decyzją Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach kształcenie w 3-letnim cyklu nauczania na poziomie zasadniczym o specjalności ogrodnik. 1995 Od 1 września Zespół Szkół Rolniczych w Mszczonowie posiada własną siedzibę. Budynek szkolny, chociaż jeszcze w całości nie funkcjonuje, spełnia swoją rolę głównie poprzez wykorzystanie sal dydaktycznych. 1996 Po raz pierwszy przeprowadzono nabór do 5-letniego Technikum Ogrodniczego o szerokim profilu kształcenia. 1997 Do użytku zostają oddane kolejne pomieszczenia: sala gimnastyczna, biblioteka i pracownia gospodarstwa domowego. 1999 Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Żyrardowskiego. Po raz pierwszy przeprowadzono nabór na rok szkolny 1999/2000 do 5- letniego Liceum Agrobiznesu o szerokim profilu kształcenia. W październiku oddano do użytku kolejną salę lekcyjną. Urządzona została w niej druga pracownia humanistyczna. 2000 1 września oddano do użytku 3 sale lekcyjne. Urządzone zostały w nich kolejne pracownie: biologiczna, języków obcych i przedmiotów zawodowych. 2001 30 kwietnia odbyła się uroczystość nadania Szkole Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. 2002 Rok 2002 jest rokiem w którym zaczynają funkcjonować zreformowane, ponadgimnazjalne szkoły średnie. Szkoła zostaje przemianowana w Zespół Szkół w Mszczonowie. W nowym systemie rozpoczynają działanie: 3-letnie Liceum Profilowane 4-letnie Technikum 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2010 Zakończenie budowy obiektu Zespołu Szkół w Mszczonowie. 2014 Likwidacja Liceum Profilowanego
Koła zainteresowań
Szkolny Klub Sportowy - siatkówka, piłka nożna ,piłka ręczna, fitness , nordic walking.
Kontakty zagraniczne
Szkoła czynnie uczestniczy w projektach z programu  Erasmus + oraz Power. Z projektu Erasmus + młodzież wyjeżdża od 2 lat na praktyki do Grecji. Z projektu Power uczniowie odwiedzili w roku szkolnym 2019/2020 -  Litwę.   W poprzedniej edycji programu Erasmus+ uczniowie odbywali także  praktyki w Dublinie w Irlandii. W tym roku szkolnym uczniowie wyjeżdżają do Włoch ( maj 2022 i wrzesień 2022). Ponadto szkoła otrzymała w 2021 r. Akredytację Erasmus+. Akredytacja Erasmusa jest przyznana dla naszej szkoły na okres 3 lat i oznacza uproszczoną procedurę składania wniosków dotyczących między innymi wyjazdów uczniów na zagraniczne praktyki. Akredytacja to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia w Zespole Szkół w Mszczonowie i pewność, że przez następne lata będą realizowane unijne projekty
Osiągnięcia

Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zima - 2022 r. ( 85%). Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego w sesji maj 2021 r.

Nasze ostatnie sukcesy:

- Uzyskanie brązowej tarczy w rankingu Perspektyw w 2022 r.

- Uzyskanie srebrnej tarczy w rankingu Perspektyw w 2020 r.

- W  roku szkolnym 2020/2021 uczennica z naszej szkoły została Radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

- Zdobycie tytułu laureata przez cztery uczennice naszej szkoły w konkursie organizowanym przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie - marzec 2022 r. 

- Uczennica została laureatką konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim organizatorem konkursu była Fundacja Dmowski - obowiązek Polski - kwiecień 2022 r. 

- Wyróżnienie w konkursie Przywróć Naszą Ziemię - organizowany prze firmę DSM Nutritional Produkcts - czerwiec 2021 r.

- Wyróżnienie w Ogólnopolskim  Konkursie Języka Angielskiego Forget Me Not dla uczniów szkoły branżowej I stopnia - czerwiec 2021 r.

- Wyróżnienie w konkursie historycznym Przed Generałem Nilem - Baczność - październik 2020 r.

- Wyróżnienie w konkursie Języka Angielskiego Understand - grudzień 2020 r.

- Zdobycie tytułu Szkoły Przedsiębiorczej w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania w 2020 r.

- Zdobycie I miejsca drużynowo oraz III, IV i VI miejsca indywidualnie w Wojewódzkim Konkursie BHP w Radomiu ( 2019/2020).

- Zdobycie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Językowym Wiedzy o Szkocji " Celtic Contest " ( 2019/2020).

- Zdobycie I,II i III miejsca w konkursie plastyczno - historycznym " Żołnierze Wyklęci" - organizowanym przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza. ( 2021 r.)

- Uczniowie osiągają liczne sukcesy sportowe w halowej piłce nożnej, piłce ręcznej, siatkówce i lekkoatletyce. 

Współpraca z pracodawcami

Szkoła w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych współpracuje z lokalnymi firmami, zakładami pracy, urzędami oraz ze specjalistycznymi gospodarstwami ogrodniczymi. W związku z dynamicznym rozwojem regionu szkoła współpracuje z licznymi zakładami usługowymi i hotelami. Od roku szkolnego 2021/2022  realizowane są  w ramach projektu unijnego płatne staże u pracodawców. 

Zajęcia pozalekcyjne
W Zespole Szkół w Mszczonowie organizowane są zajęcia pozalekcyjne przygotowujące maturzystów do egzaminów maturalnych. W ramach projektów unijnych Erasmus + i Power organizowane są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, przedsiębiorczości i kultury. Od roku szkolnego 2021/2022 w ramach projektu unijnego są realizowane dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.