Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie
Zespół szkół
Adres
ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Telefon
46 857 10 22
Fax
46 857 12 55
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Powązka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum w ZS w Mszczonowie
Opis
Technikum dla młodzieży kształcące w zawodach: Technik ekonomista z elementami edukacji prawno policyjnej Technik spedytor Technik ogrodnik Technik hotelarstwa Technik architektury krajobrazu Technik elektroenergetyk transportu szynowego Cykl kształcenia 5 lat. Szkoła współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie oraz w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia z ICC INTERCITY w Warszawie.
Oferta
Dojazd
Szkoła jest położona w dogodnej lokalizacji, z okolicznych miejscowości dojazd zajmuje ok 20 min. Istnieje komunikacja podmiejska dostosowana do planu zajęć szkoły.
Historia
1960 Zapoczątkowane zostają tradycje szkolnictwa rolniczego na terenie Mszczonowa, kiedy to powstaje w mieście Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej siedziba znajdowała się w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej. 1971 Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. 1974 Istnienie na terenie gminy Mszczonów Spółdzielni Kółek Rolniczych i Zakładów Usług Mechanizacyjnych, które swoje filie posiadały w okolicznych wioskach dało impuls do powstania na mocy decyzji Powiatowej Rady Narodowej w Grodzisku Mazowieckim Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Absolwenci tej szkoły znajdowali zatrudnienie w SKR-ach i ZUM-ach oraz innych placówkach świadczących usługi dla rolnictwa. 1977 Siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego. Po likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Osuchowie zwiększyło się zainteresowanie młodzieży, głównie pochodzącej ze środowisk wiejskich, nauką w naszej szkole. Rozszerzono zgodnie z potrzebami profil szkoły, która kształciła na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w dwóch specjalnościach: rolnik i mechanizator rolnictwa. Kandydaci do nauki w szkole kierowali się głównie zdobyciem kwalifikacji, które pozwoliłyby im przejęte od rodziców gospodarstwa uczynić bardziej dochodowymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik i metod gospodarowania. 1983 Z dniem 1.09.1983r otwarte zostaje 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. 1985 Szkoła uzyskuje status Zespołu Szkół Rolniczych. 1989 Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół w Mszczonowie. 1993 Biorąc pod uwagę zainteresowanie środowiska wykwalifikowanymi kadrami dla ogrodnictwa zlikwidowano specjalność rolnik a w jej miejsce wprowadzono decyzją Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach kształcenie w 3-letnim cyklu nauczania na poziomie zasadniczym o specjalności ogrodnik. 1995 Od 1 września Zespół Szkół Rolniczych w Mszczonowie posiada własną siedzibę. Budynek szkolny, chociaż jeszcze w całości nie funkcjonuje, spełnia swoją rolę głównie poprzez wykorzystanie sal dydaktycznych. 1996 Po raz pierwszy przeprowadzono nabór do 5-letniego Technikum Ogrodniczego o szerokim profilu kształcenia. 1997 Do użytku zostają oddane kolejne pomieszczenia: sala gimnastyczna, biblioteka i pracownia gospodarstwa domowego. 1999 Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Żyrardowskiego. Po raz pierwszy przeprowadzono nabór na rok szkolny 1999/2000 do 5- letniego Liceum Agrobiznesu o szerokim profilu kształcenia. W październiku oddano do użytku kolejną salę lekcyjną. Urządzona została w niej druga pracownia humanistyczna. 2000 1 września oddano do użytku 3 sale lekcyjne. Urządzone zostały w nich kolejne pracownie: biologiczna, języków obcych i przedmiotów zawodowych. 2001 30 kwietnia odbyła się uroczystość nadania Szkole Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. 2002 Rok 2002 jest rokiem w którym zaczynają funkcjonować zreformowane, ponadgimnazjalne szkoły średnie. Szkoła zostaje przemianowana w Zespół Szkół w Mszczonowie. W nowym systemie rozpoczynają działanie: 3-letnie Liceum Profilowane 4-letnie Technikum 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2010 Zakończenie budowy obiektu Zespołu Szkół w Mszczonowie. 2014 Likwidacja Liceum Profilowanego
Koła zainteresowań
Szkolny Klub Sportowy - siatkówka, piłka nożna ,piłka ręczna, fitness , nordic walking.
Kontakty zagraniczne
Szkoła czynnie uczestniczy w projektach z programu  Erasmus + oraz Power. Z projektu Erasmus + młodzież wyjeżdża od 2 lat na praktyki do Grecji. Z projektu Power uczniowie odwiedzili w roku szkolnym 2019/2020 -  Litwę. W nowym roku szkolnym również planowane są wyjazdy z w/w projektów. W poprzedniej edycji programu Erasmus+ uczniowie odbywali także  praktyki w Dublinie w Irlandii. 
Osiągnięcia

Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji lato - 2019 r.Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego w sesji maj 2019 r. Uzyskanie srebrnej tarczy w rankingu Perspektyw w 2020 r. W tym roku szkolnym uczennica z naszej szkoły została Radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zdobycie tytułu Szkoły Przedsiębiorczej w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania w 2020 r.W Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Politechnikę Częstochowską do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 uczniów z naszej szkoły.W Żyrardowskim konkursie historycznym Poznajmy Żołnierzy Wyklętych laureatami konkursu zostało  6 uczniów z Zespołu Szkół w Mszczonowie. W konkursie historycznym A mury runą - Stan Wojenny we wspomnieniach 3 naszych uczniów zostało laureatami.Uczniowie naszej szkoły drużynowo zajęli I miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu BHP. W ścisłym 6 osobowym finale znalazło się 3 naszych uczniów. W międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego Wiedzy o Szkocji Celtic Contest 2019 uczniowie zdobyli 2 miejsce i wyróżnienia.Uczniowie osiągają liczne sukcesy sportowe w halowej piłce nożnej, piłce ręcznej, siatkówce i lekkoatletyce. 

Współpraca z pracodawcami
Szkoła w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych współpracuje z lokalnymi firmami, zakładami pracy, urzędami oraz ze specjalistycznymi gospodarstwami ogrodniczymi. W związku z dynamicznym rozwojem regionu szkoła współpracuje z licznymi zakładami usługowymi i hotelami. 
Zajęcia pozalekcyjne
W Zespole Szkół w Mszczonowie organizowane są zajęcia pozalekcyjne przygotowujące maturzystów do egzaminów maturalnych. W ramach projektów unijnych Erasmus + i Power organizowane są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, przedsiębiorczości i kultury.