Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie
Zespół szkół
Adres
ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Telefon
46 857 10 22
Fax
46 857 12 55
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Powązka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Brązowa tarcza 2022
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie
 • Srebrna tarcza 2016
 • Erasmus + Grecja
 • Erasmus + Grecja
 • Erasmus+
 • Erasmus +
 • Kurs
 • Erasmus+
 • kurs wózków widłowych
 • kurs kelnerski
 • kurs kelnerski
 • Kurs Barmański
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Kurs
 • porządkowanie terenu
Opis
Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: Cukiernik Kucharz Piekarz Stolarz Ogrodnik Fryzjer Sprzedawca Mechanik pojazdów samochodowych Monter sieci i instalacji sanitarnych Cykl kształcenia trwa - 3 lata Informujemy, że umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym pracownikiem w terminie przyjęć kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia , jednak nie później niż do dnia, w którym rozpoczynają się zajęcia edukacyjne w danym roku szkolnym. Nauka zawodu u pracodawcy stanowi integralną część kształcenia w danym zawodzie i jest podstawą realizacji dokształcania się w Szkole Branżowej I Stopnia. Czas nauki zawodu określony w umowie trwa 36 miesięcy od dnia 01.09.2018r. do 31.08.2021r. Brak umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej między pracodawcą a absolwentem gimnazjum, zwanym dalej młodocianym, uniemożliwia kształcenie w danym zawodzie. Pomocy w szukaniu pracodawcy udziela Biuro Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, Tel. 46 857 10 06 w godz. 8.00 – 16.00 Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego należy dostarczyć w terminie do 31.08.2017r. 1. Uczeń może odbywać praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który ma ukończony kurs pedagogiczny i stosowne przygotowanie zawodowe lub zatrudnia instruktora zajęć praktycznych, 2. Uczeń od pracodawcy pobiera UMOWĘ O PRACĘ, która jest warunkiem podjęcia nauki w szkole, ( wstępnie może być zaświadczenie od pracodawcy) 3. Na podstawie w/w umowy uczeń pobiera ze szkoły ponadgimnazjalnej skierowanie na badania lekarskie, na którym wpisuje się czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące na danym stanowisku pracy, 4. Ze skierowaniem oraz wynikami badań laboratoryjnych uczeń udaje się do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, po orzeczenie lekarskie ( w 2 egz.), które składa się w szkole i u pracodawcy.
Oferta
Dojazd
Szkoła jest położona w dogodnej lokalizacji, z okolicznych miejscowości dojazd zajmuje ok 20 min. Istnieje komunikacja podmiejska dostosowana do planu zajęć szkoły.
Historia
1960 Zapoczątkowane zostają tradycje szkolnictwa rolniczego na terenie Mszczonowa, kiedy to powstaje w mieście Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej siedziba znajdowała się w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej. 1971 Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. 1974 Istnienie na terenie gminy Mszczonów Spółdzielni Kółek Rolniczych i Zakładów Usług Mechanizacyjnych, które swoje filie posiadały w okolicznych wioskach dało impuls do powstania na mocy decyzji Powiatowej Rady Narodowej w Grodzisku Mazowieckim Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Absolwenci tej szkoły znajdowali zatrudnienie w SKR-ach i ZUM-ach oraz innych placówkach świadczących usługi dla rolnictwa. 1977 Siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego. Po likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Osuchowie zwiększyło się zainteresowanie młodzieży, głównie pochodzącej ze środowisk wiejskich, nauką w naszej szkole. Rozszerzono zgodnie z potrzebami profil szkoły, która kształciła na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w dwóch specjalnościach: rolnik i mechanizator rolnictwa. Kandydaci do nauki w szkole kierowali się głównie zdobyciem kwalifikacji, które pozwoliłyby im przejęte od rodziców gospodarstwa uczynić bardziej dochodowymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik i metod gospodarowania. 1983 Z dniem 1.09.1983r otwarte zostaje 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. 1985 Szkoła uzyskuje status Zespołu Szkół Rolniczych. 1989 Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół w Mszczonowie. 1993 Biorąc pod uwagę zainteresowanie środowiska wykwalifikowanymi kadrami dla ogrodnictwa zlikwidowano specjalność rolnik a w jej miejsce wprowadzono decyzją Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach kształcenie w 3-letnim cyklu nauczania na poziomie zasadniczym o specjalności ogrodnik. 1995 Od 1 września Zespół Szkół Rolniczych w Mszczonowie posiada własną siedzibę. Budynek szkolny, chociaż jeszcze w całości nie funkcjonuje, spełnia swoją rolę głównie poprzez wykorzystanie sal dydaktycznych. 1996 Po raz pierwszy przeprowadzono nabór do 5-letniego Technikum Ogrodniczego o szerokim profilu kształcenia. 1997 Do użytku zostają oddane kolejne pomieszczenia: sala gimnastyczna, biblioteka i pracownia gospodarstwa domowego. 1999 Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Żyrardowskiego. Po raz pierwszy przeprowadzono nabór na rok szkolny 1999/2000 do 5- letniego Liceum Agrobiznesu o szerokim profilu kształcenia. W październiku oddano do użytku kolejną salę lekcyjną. Urządzona została w niej druga pracownia humanistyczna. 2000 1 września oddano do użytku 3 sale lekcyjne. Urządzone zostały w nich kolejne pracownie: biologiczna, języków obcych i przedmiotów zawodowych. 2001 30 kwietnia odbyła się uroczystość nadania Szkole Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. 2002 Rok 2002 jest rokiem w którym zaczynają funkcjonować zreformowane, ponadgimnazjalne szkoły średnie. Szkoła zostaje przemianowana w Zespół Szkół w Mszczonowie. W nowym systemie rozpoczynają działanie: 3-letnie Liceum Profilowane 4-letnie Technikum 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2010 Zakończenie budowy obiektu Zespołu Szkół w Mszczonowie. 2014 Likwidacja Liceum Profilowanego
Koła zainteresowań
Szkolny Klub Sportowy - siatkówka, piłka nożna,piłka ręczna, fitness , nordic walking
Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczy w wielu projektach. W poprzednich latach uczniowie szkoły zasadniczej wzięli udział w projekcie " Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Współpraca z pracodawcami
Szkoła w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych współpracuje z lokalnymi firmami, zakładami pracy  oraz ze specjalistycznymi gospodarstwami ogrodniczymi. W związku z dynamicznym rozwojem regionu szkoła współpracuje z licznymi zakładami usługowymi i hotelami.