Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
Zespół szkół
Adres
ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Telefon
468553676
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Walczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum im. Karola Dittricha oferuje naukę w następujących zawodach: - technik ekonomista 331403 Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.) Absolwent może pracować w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach finansowych, bądź założyć własną działalność gospodarczą. - technik handlowiec 522305 Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej. Praca: Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative), doradcy, konsultanta. Można też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). - technik spedytor 333108 Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, kurierskich, pocztowych, centrach dystrybucyjnych. - technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną. Absolwent może pracować w firmach cateringowych, restauracjach, barach, placówkach żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach oraz we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne. - technik obsługi portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali. Praca: Technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się na Osiedlu Żeromskiego, przy ul. Legionów Polskich 54/56. Dzięki komunikacji miejskiej dobry dojazd do szkoły z osiedla Wschód, Piękna i innych dzielnic Żyrardowa oraz z dworca PKP (pieszo ok. 15, 20 min.) Z miejscowości ościennych dojazd: koleją, autobusami PKS, busami.
Historia
W 1973 roku Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego otwarto Technikum Włókiennicze w Żyrardowie. Z dniem 1 września 1990 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Skierniewicach Technikum Włókiennicze weszło w skład Zespołu Szkół w Żyrardowie. 1 września 2002 roku Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego Zespół Szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, w skład którego weszły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Technikum przekształcało i poszerzało ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodzieży.
Koła zainteresowań
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych. W szkole funkcjonują koła zainteresowań: koło literacko - muzyczne, fotograficzne, historyczne, PCK, koło języka łacińskiego i kultury klasycznej, prawnicze, sportowe.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie technikum uczestniczą w projektach mobilnościowych (dwie edycje 2014-2017), dzięki którym wyjeżdżają na staż zawodowy do Włoch..
Osiągnięcia
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wyróżniających się w nauce, sukcesy sportowe na szczeblach powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich, sukcesy w konkursach recytatorskich, lingwistycznych, wokalnych, przedmiotowych. Udział uczniów w projektach "Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych". Szkoła realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W ramach projektów odbywają się m.in. płatne staże zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, zajęcia i kursy specjalistyczne, doposażana jest baza dydaktyczna szkoły. Uczniowie szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Dzień przedsiębiorczości", dzięki czemu lepiej mogą poznać rynek pracy, co umożliwia im podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.