Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
Zespół szkół
Adres
ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Telefon
468553676
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Walczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum im. Karola Dittricha oferuje naukę w następujących zawodach:


- technik ekonomista 331403 Technik ekonomista organizuje pracę biura/ firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.) Absolwent może pracować w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, bankach, urzędach skarbowych, biurach księgowych, sekretariatach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach, bądź założyć własną działalność gospodarczą.

- technik spedytor 333108 Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, kurierskich, pocztowych, centrach dystrybucyjnych.

- technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, układa jadłospisy, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną. Absolwent może pracować w firmach cateringowych, restauracjach, barach, placówkach żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach oraz we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

- technik eksploatacji portów i terminali 333106. Technik eksploatacji portów i terminali potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali. Praca: Technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, biurach podróży oraz w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania i zwiedzania całego świata.

- technik technologii żywności 314403. Technik technologii żywności wytwarza półprodukty i wyroby cukiernicze, wykonuje dekoracje wyrobów cukierniczych, stosuje maszyny i urządzenia w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynuje surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze, planuje i nadzoruje procesy produkcji żywności, w tym produktów spożywczych, organizuje przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, kontroluje jakość żywności na każdym etapie jej produkcji. Absolwent może pracować w zakładach cukierniczych, zakładach przetwórstwa spożywczego jako technolog żywności, renomowanych piekarniach, restauracjach i kawiarniach,  instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, laboratoriach analizy żywności, Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych.

- technik rachunkowości 431103.  Technik rachunkowości posiada umiejętności w zakresie: ewidencjonowania operacji, rekrutacji pracowników, sporządzania dokumentacji kadrowej, rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS, analizy: zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami, analizy finansowej, wyceniania aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i pisania sprawozdań finansowych, obsługi programów komputerowych finansowo–księgowych, kadrowo - płacowych. Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych, w biurach rachunkowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych.


link do filmu promocyjnego:https://youtu.be/0o6hC74M0bc

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się na Osiedlu Żeromskiego, przy ul. Legionów Polskich 54/56. Dzięki komunikacji miejskiej dobry dojazd do szkoły z osiedla Wschód, Piękna i innych dzielnic Żyrardowa oraz z dworca PKP (pieszo ok. 15, 20 min.) Z miejscowości ościennych dojazd: koleją, autobusami PKS, busami.
Historia
W 1973 roku Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego otwarto Technikum Włókiennicze w Żyrardowie. Z dniem 1 września 1990 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Skierniewicach Technikum Włókiennicze weszło w skład Zespołu Szkół w Żyrardowie. 1 września 2002 roku Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego Zespół Szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, w skład którego weszły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Technikum przekształcało i poszerzało ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodzieży.
Koła zainteresowań
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych. W szkole funkcjonują koła zainteresowań: koło literacko - muzyczne, fotograficzne, historyczne, PCK,  prawnicze, sportowe.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie technikum uczestniczą w projektach mobilnościowych (dwie edycje 2014-2017), dzięki którym wyjeżdżają na staż zawodowy do Włoch oraz do Grecji.
Osiągnięcia
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wyróżniających się w nauce, sukcesy sportowe na szczeblach powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich, sukcesy w konkursach recytatorskich, lingwistycznych, wokalnych, przedmiotowych. Udział uczniów w projektach "Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych". Szkoła realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W ramach projektów odbywają się m.in. płatne staże zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, zajęcia i kursy specjalistyczne, doposażana jest baza dydaktyczna szkoły. Uczniowie szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Dzień przedsiębiorczości", dzięki czemu lepiej mogą poznać rynek pracy, co umożliwia im podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.