logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
T. geolog
Nazwa oddziału T. geolog
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Który język będzie kontynuowany, będzie określone we wrześniu 2018r.
Zawody Technik geolog
Przedmioty rozszerzone Język niemiecki
Geografia
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny
  • Zajęcia techniczne
Opis technik geolog – specjalista w tym zawodzie dokonuje obserwacji terenu, przygotowuje szczegółowe notatki przy wierceniu, pobiera próbki i odsyła je do laboratorium,
gdzie są badane. Następnie rysuje profil otworu wiertniczego. Na podstawie kilku profili rysuje przekroje i mapy geologiczne danego terenu. Technik geolog
zatrudniony w biurze przetwarza komputerowo dane z wierceń geologicznych oraz prac terenowych. Ze względu na specyfikę pracy w terenie od technika geologa
wymaga się dobrego stanu zdrowia, dobrego wzroku i rozróżniania barw, refleksu. Z wymagań psychologicznych należy wymienić umiejętność bezkonfliktowej pracy
w zespole, zdolność koncentracji uwagi, dokładność, wytrwałość, wytrzymałość na trudne warunki pracy, wyobraźnię przestrzenną. Praca technika o tej specjalności
dzieli się na dwa etapy: praca w terenie (przy otworach wiertniczych) oraz praca w laboratorium lub biurze, przy opracowywaniu danych dostarczanych z terenu.
Wykonując prace w warunkach terenowych, technik geolog narażony jest na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Maszyny wykorzystywane
przy wierceniu są źródłem hałasu, bywają też źródłem zagrożeń. Najpoważniejsze zagrożenie stanowią ciecze i gazy pod ciśnieniem oraz substancje wybuchowe.
Technicy geolodzy pracują czasem na wysokich zboczach, więc lęk wysokości może utrudniać pracę. Poza sezonem wierceń oraz pomiędzy wyjazdami, technicy
geolodzy pracują w biurach, przygotowując dane dla inżynierów geologów.
Technik geolog przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach:
RL.25. wykonywanie prac geologicznych;
Powrót