logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
T.gazownictwa
Nazwa oddziału T.gazownictwa
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Który język będzie kontynuowany, będzie określone we wrześniu 2018r.
Zawody Technik gazownictwa
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny
  • Zajęcia techniczne
Opis technik gazownictwa – może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i
eksploatacją instalacji gazowych. Wykonuje prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową
instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci
i instalacji gazu, wykonuje próby szczelności, dokumentuje przebieg robót. Technik gazownictwa potrafi sporządzić dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i
instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót. Zadania i czynności technika gazownictwa zależą od stanowiska, na jakim pracuje. W tym zawodzie wyróżnia
się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, prowadzeniem eksploatacji sieci i instalacji gazowych, w tym obsługi,
konserwacji, remontów, napraw i prac kontrolno-pomiarowych oraz z projektowaniem i kosztorysowaniem robót. Technik gazownictwa zajmuje się: wdrażaniem na
szeroką skalę nowoczesnych technik i technologii związanych
z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, przy równoczesnym podnoszeniu stanu bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów oraz jednostek;
planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci
i instalacji gazowych; dozorowaniem pracy urządzeń gazowych; modernizacją sieci
i instalacji gazowych.
Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach
środowiskowych.
Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe oraz wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość
węchowa oraz zmysł równowagi.
Technik gazownictwa przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach:
BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych;
BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych;
Powrót