logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
T.elektryk
Nazwa oddziału T.elektryk
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Który język będzie kontynuowany, będzie określone we wrześniu 2018r.
Zawody Technik elektryk
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Zajęcia techniczne
  • Informatyka
Opis technik elektryk – zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i
uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów
automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielności uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza
matematyczne) oraz twórcze myślenie.
Wykwalifikowany elektryk znajdzie zatrudnienie w zakładach energetycznych, technicznych działach dużych firm, przy serwisie i naprawie urządzeń elektrycznych
oraz przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik elektryk powinien posiadać uzdolnienia manualne i
techniczne, gdyż mają one duży wpływ na wyniki jego pracy. Osoba na tym stanowisku powinna charakteryzować się umiejętnością koncentracji, cierpliwości i
systematyczności, gdyż jego praca bywa niebezpieczna ze względu na ryzyko porażenia prądem. Elektryk zazwyczaj wykonuje swoja pracę w stałych godzinach,
choć ze względu na różną specyfikę tej pracy, jej godziny, miejsce jak i czas wykonania może być zależny od przyjętego zlecenia. Praca
w tym zawodzie wykonywana jest zarówno w dzień jak i w nocy, może wiązać się
z wyjazdami poza miejsce zamieszkania.
Technik elektryk przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
Powrót