logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
1 T-a techik budownictwa
Nazwa oddziału 1 T-a techik budownictwa
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Dwa języki obce do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Technik budownictwa
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Informatyka
Opis Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i
wykonaniem robót ziemnych;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w
pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Umiejętności:
1) montaż konstrukcji stalowych;
2) montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
3) montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
4) przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;
5) montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach;
6) wykonywanie mieszanek betonowych;
7) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu;
8) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
9) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
10) wykonywanie tynków;
11) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
Powrót