logo nabor zielonagora
informator
Adres ul. Wrocławska 65A, 65-218 Zielona Góra
Telefon 068 3208409
Fax 068 3208409
E-mail sekretariat@mojaszkola.pl
Strona WWW http://www.mojaszkola.pl
Opis Wszystkie planowane szkoły będą realizowały program rozszerzone nauki języka obcego oraz technologii informacyjnej.
Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą oraz uzyskaniem certyfikatu technika. Certyfikaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułem technika
w danym zawodzie będą wydawane w kilku językach i są honorowane na terenie państw Unii Europejskiej.

Szkoła kształci w zawodach na poziomie technikum:

technik logistyk - (w roku szkolnym 2016/2017 będzie organizowana jedna klasa z innowacją pedagogiczną wojskową) to osoba, która specjalizuje się w zakresie m.in. zarządzania, planowania oraz przepływu surowców, półsurowców, produktów. Logistyk jest
odpowiedzialny za zaopatrzenie, planowanie procesu produkcyjnego, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny
i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia. Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie
praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym oraz produkcyjnym. Logistyk może pracować m.in.
w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, etc.
Praca logistyka wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, podzielności i koncentracja uwagi, dobrej
pamięci, odporności na stres, odpowiedzialności oraz dokładności.
Praca technika logistyka wykonywana jest głównie w budynkach stanowiących siedziby różnego rodzaju firm.. Część czasu pracy logistyk może także spędzać w różnego rodzaju środkach transportu. Zakres zadań wymaga czasem przebywania
w pomieszczeniach magazynowych lub na powietrzu, gdzie odbywa się przygotowanie towaru do transportu lub jego przyjmowanie. Logistyk pracuje zazwyczaj
przez osiem godzin w ciągu dnia, przeważnie w trybie jednozmianowym, bez sobót i niedziel.
Jednakże taki tryb pracy nie jest regułą, zależy bowiem od specyfiki i rytmu pracy firmy.

technik mechanik -(w roku szkolnym 2016/2017 będzie organizowana jedna klasa z innowacją pedagogiczną wojskową) to specjalista zajmujący się naprawą urządzeń, ale nie tylko, może też dokonywać niezbędnych regulacji maszyn i kontrolować ich stan
techniczny oraz stopień zużycia podzespołów i układów.
Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii. Trzeba nadążać za nowoczesnymi technologiami. Mechanik
powinien mieć zdolność koncentracji uwagi, zamiłowania do dokładnej pracy i porządku, spostrzegawczości, samodzielności, sumienności, cierpliwości,
szczególnej dyscypliny, dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań.
Technik mechanik może podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych i zakładach usługowo-naprawczych, organizując i
nadzorując produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń Swoją pracę w dużej mierze wykonuje wewnątrz budynków. .

technik elektryk - zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem
i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw
układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu
technicznego.
Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza
matematyczne) oraz twórcze myślenie.
Wykwalifikowany elektryk znajdzie zatrudnienie w zakładach energetycznych, technicznych działach dużych firm, przy serwisie i naprawie urządzeń elektrycznych
oraz przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik elektryk powinien posiadać uzdolnienia manualne
i techniczne, gdyż mają one duży wpływ na wyniki jego pracy. Osoba na tym stanowisku powinna charakteryzować się umiejętnością koncentracji, cierpliwości
i systematyczności gdyż jego praca bywa niebezpieczna ze względu na ryzyko porażenia prądem. Elektryk zazwyczaj wykonuje swoja pracę w stałych godzinach
choć ze względu na różną specyfikę taj pracy jej godziny, miejsce jak i czas wykonania może być zależny od przyjętego zlecenia. Praca w tym zawodzie
wykonywana jest zarówno w dzień jak i w nocy,a może wiązać się z wyjazdami poza miejsce zamieszkania.
Szkoła przygotowuje do egzaminu nadającego uprawnienia energetyczne do 1kV.
Realizowane będą w drugiej klasie innowacje pedagogiczne "pozyskiwanie energii elektrycznej OZE" oraz w klasie trzeciej "systemy BMS".


technik gazownictwa - może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem
i eksploatacją instalacji gazowych. Wykonuje prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową
instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonuje próby szczelności,
dokumentuje przebieg robót. Dodatkowo technik gazownictwa potrafi sporządzić dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych,
przedmiary oraz kosztorysy robót. Zadania i czynności technika gazownictwa zależą od stanowiska, na jakim pracuje. W zawodzie technika gazownictwa wyróżnia
się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, prowadzeniem eksploatacji sieci i instalacji gazowych, w tym obsługi,
konserwacji, remontów, napraw i prac kontrolno-pomiarowych oraz z projektowaniem i kosztorysowaniem robót. Technik gazownictwa zajmuje się: wdrażaniem na
szeroką skalę nowoczesnych technik i technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, przy równoczesnym podnoszeniu
stanu bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów oraz jednostek; planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją
sieci i instalacji gazowych; dozorowaniem pracy urządzeń gazowych; modernizacją sieci i instalacji gazowych.
Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach
środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu,
wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi.

technik geolog - specjalista w tym zawodzie dokonuje obserwacji terenu, przygotowuje szczegółowe notatki przy wierceniu, pobiera próbki i odsyła je do
laboratorium, gdzie są badane. Następnie rysuje profil otworu wiertniczego. Na podstawie kilku profili rysuje przekroje i mapy geologiczne danego terenu.
Technik geolog zatrudniony w biurze przetwarza komputerowo dane z wierceń geologicznych oraz prac terenowych.
Ze względu na specyfikę pracy w terenie od technika geologa wymaga się dobrego stanu zdrowia, dobrego wzroku i rozróżniania barw, refleksu. Z wymagań
psychologicznych należy wymienić umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole, zdolność koncentracji uwagi, dokładność, wytrwałość, wytrzymałość na trudne
warunki pracy, wyobraźnię przestrzenną.
Praca technika o tej specjalności dzieli się na dwa etapy: praca w terenie (przy otworach wiertniczych) oraz praca w laboratorium lub biurze, przy opracowywaniu
danych dostarczanych z terenu. Wykonując prace w warunkach terenowych, technik geolog narażony jest na oddziaływanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych. Maszyny wykorzystywane przy wierceniu są źródłem hałasu, bywają też źródłem zagrożeń. Najpoważniejsze zagrożenie stanowią ciecze i gazy
pod ciśnieniem oraz substancje wybuchowe. Technicy geolodzy pracują czasem na wysokich zboczach, więc lęk wysokości może utrudniać pracę. Poza sezonem
wierceń oraz pomiędzy wyjazdami, technicy geolodzy pracują w biurach, przygotowując dane dla inżynierów geologów.

technik ochrony środowiska - celem pracy technika o takiej specjalności jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków
działalności człowieka. Wynika to z dużych zaniedbań w ochronie środowiska oraz z zaostrzonych norm dopuszczalnych zanieczyszczeń. Wymagania
współczesnych przepisów ustawy o ochronie środowiska są spełniane przez wdrażanie czystych technologii produkcji, obniżanie ich energochłonności oraz przez
wielokrotne przetwarzanie odpadów. Technicy ochrony środowiska prowadzą w szczególności eksploatację obiektów składowania i utylizacji odpadów;
eksploatację urządzeń i instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; pomiary natężenia hałasu, promieniowania jonizującego i zanieczyszczeń atmosfery.
W tym zawodzie wymagane są uzdolnienia techniczne. Konieczna jest też znajomość przepisów prawa i dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów
projektowych i wykonawczych. Technik ochrony środowiska może pracować w organach administracji np. Wojewódzkim lub Miejskim Inspektoracie Ochrony
Środowiska albo oddziałach terenowych, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłowniach, zakładach kosmetycznych,
chemicznych; w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, pracowniach biur projektowych, zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych. Swoją pracę często wykonuje poza biurem, w terenie lub na obszarze zakładu pracy. Dokonuje pomiarów wykorzystując do tego niezbędne narzędzia.

Dodatkowe informacje Moja Szkoła
facebook.com/ZST.ZG
Dojazd Autobusem podmiejskim linii "80" w stronę ul. Wrocławskiej
Historia szkoły Technikum istnieje od 2006 roku.
Koła zainteresowań Szkolny Ośrodek Kariery
Kiwanis
Caritas
Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia szkoły OSIĄGNIĘCIA Z OSTATNICH LAT:

TWCHNIK ELEKTRYK:
Ogólnopolski Konkurs "POSTAW NA SŁOŃCE" laureaci drużynowi w 2015 roku.
Organizator: Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Patronat: Ministra Gospodarki. Ministra Środowiska. Ministra Edukacji Narodowej.

TECHNIK GEOLOG:
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - drużynowo II miejsce oraz 4 indeksy indywidualne na wyższe uczelnie - 2015 rok,
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - drużynowo IV miejsce oraz 2 indeksy indywidualne na wyższe uczelnie - 2016 rok.
Patronat: Akademia Górniczo Hutnicza Kraków, Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologii, PGNiG Zielona Góra, Prezydent Miasta Zielona Góra.

TECHNIK MECHANIK:
Konkurs o tytuł Supermechanika Mechatronika II miejsce - 2014 rok
Konkurs Spawanie łączy nie tylko metale IV miejsce 2016 rok.

2015/2016

V Lubuski Konkurs Matematyczny dla techników- I miejsce - Borys Sobiech,
Ogólnopolski Konkurs „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”- I miejsce w województwie -Bartosz Dziaduszek,
Ogólnopolski Konkurs „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”- II miejsce w województwie - Michał Durawa,

- 19 kwietnia 2016 roku. Bartosz Dziaduszek i Michał Durawa brali udział
w konkursie PIP w etapie centralnym – wyniki ogłoszone będą w późniejszym terminie.

2014/2015

Ogólnopolski Konkurs „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” - VIII miejsce w kraju -Bartosz Dziaduszek,
Ogólnopolski Konkurs „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” - II miejsce w województwie - Michał Durawa,


2013/2014

Ogólnopolski Konkurs „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” - I miejsce w województwie -Bartosz Dziaduszek,
III Lubuski Konkurs Matematyczny dla techników- I miejsce Bartosz Dziaduszek


OSIĄGNIĘCIA KLAS MUNDUROWYCH:
Bieg na orientację II i III miejsce 2015 rok,
Zawody proobronne III miejsce 2015 rok,
Mistrzostwa Województwa klas mundurowych :"Musztra obowiązkowa i paradna" II i IV miejsce 2015 rok,
Marsz nadodrzański VI miejsce 2015 rok,
Zawody klas mundurowych III miejsce 2015 rok,
Bieg na orientację I miejsce - 2016 rok.
Organizatorami zawodów były Jednostki Wojskowe z Sulechowa, Krosna Odrzańskiego, Czerwieńska i Żagania.


Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót