Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 1 TM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do:
- użytkowania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

- oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
- organizowania prac związanych z eksploatacją sprzętu rolniczego;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Uczeń technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w trakcie nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:


ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Przedmioty uzupełniające:

- Rolnictwo precyzyjne;

- Diagnostyka w pojazdach i maszynach rolniczych.

Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia) zakładzie pracy zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B I T

 

Absolwent szkoły może:

- prowadzić własne gospodarstwo lub własną działalność gospodarczą;

- pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
- w urzędach i instytucjach służb rolnych;

- punktach serwisowania pojazdów i maszyn rolniczych.

Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie wyższą uczelnię.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskich dla rolnictwa.