Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - NOWOŚĆ !!! to zawód niezwykle atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych, organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych, sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie. Uczeń zdobędzie również umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną oraz wykonywania szkiców oraz rysunków, projektowania sposobów wykończenia budynków, dobierania materiałów do wykańczania budynków, lokalizowania i usuwania usterek pojawiających się w trakcie eksploatacji budynków, przeprowadzania kontroli jakości wykonania robót i zgodności z dokumentacją techniczną, wykonywania odbioru i sprawdzania poprawność wykonania robót wykończeniowych, kierowania pracą brygady roboczej oraz organizowania przebiegu prac wykończeniowych, konserwacyjnych i remontowych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej, organizowania stanowiska pracy i dobierania materiałów, sprzętu, maszyny i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje kwalifikacje:
BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

BUD.25. - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. 
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.