Zamość
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
Telefon
(84)6384351
Fax
(84)6393053
E-mail
Strona www
Dyrektor
Alicja Ciupa
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis
W liceum ogólnokształcącym o profilu ogólnym uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie oraz do podejmowania wyzwań współczesnego świata. Szkoła zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wszechstronny rozwój uczniów, nowoczesną bazę dydaktyczną, bogatą ofertę kół zainteresowań, przyjazną atmosferę nauki i pracy. Absolwenci liceum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową. Podczas 90-ciu lat funkcjonowania naszej szkoły w zamojskim środowisku edukacyjnym jej mury opuściło ponad 20 000 absolwentów różnych zawodów i specjalności, którzy zawsze są chętnie zatrudniani na rynku pracy dzięki pełnej fachowości i profesjonalizmowi. Realizując misję naszej szkoły, wypełniając postanowienia statutowe oraz przepisy oświatowe zapewniamy naszym uczniom: -staranne przygotowanie do matury, -wiedzę i doświadczenie nauczycieli, -przygotowanie do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych, -bogaty i ciągle rozwijany program wychowawczy, -bezpieczeństwo poprzez całodobowy monitoring budynku szkoły i niepowtarzalny klimat, -możliwość rozwoju własnych pasji poprzez uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań, -możliwość aktywnej pracy w prężnie funkcjonujących organizacjach szkolnych i społecznych, -pomoc w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów socjalnych . W realizacji przyjętych zobowiązań zapewniamy uczniom: - pięć nowoczesnych pracowni komputerowych z dostępem do sieci Internet, - nowoczesną pracownię multimedialną z tablicą interaktywną; - nowoczesną pracownię językową, - pracownię fryzjerską, - pracownię hotelarstwa, - bogatą bazę pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, - świetlicę, czytelnię, bibliotekę z bogatym księgozbiorem wraz z Multimedialnym Centrum Internetowym, - zajęcia sportowe w obiektach OSiR (siłownia, hale sportowe, basen), - fachową pomoc: pedagoga, pielęgniarki, - sklepik szkolny. Szkoła wyróżnia się aktywnością w pozyskiwaniu środków na realizację projektów edukacyjnych: - Projekt „Z wiedzą i praktyką w przyszłość” - realizowany był od 1.01.2009 do 31.12.2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany przez Miasto Zamość oraz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt objął wsparciem 125 uczniów z trudnościami w nauce, którzy uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym. Dzięki temu poprawie uległa zdawalność na egzaminie maturalnym, młodzież podwyższyła oceny, wzrosła motywacja do nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu. 30 uczniów ukończyło szkolenie szybkiego czytania oraz kurs autoprezentacji, odbyło się 10 warsztatów wyjazdowych oraz wycieczek przedmiotowych, nawiązano współpracę z pracodawcami, w ramach której zorganizowane zostały wizyty uczniów do zakładów pracy oraz szkolne Mini Targi Pracy, przeprowadzono zajęcia z doradcą zawodowym. Szkoła zakupiła nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in: tablicę interaktywną, programy multimedialne, komputery oraz wzbogaciła zasoby biblioteki szkolnej. - Projekty ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miasto Zamość: 2.1. „Czyste środowisko” (1.09.2008 – 30.11.2008). W projekcie, którego celem był wzrost odpowiedzialności młodzieży za stan środowiska naturalnego uczestniczyło 83 uczniów. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN w Zwierzyńcu, w konkursach z nagrodami, przygotowali wystawę fotograficzną oraz zorganizowali na terenie szkoły „Dzień bez reklamówek” 2.2. „Aby chronić – trzeba znać” (1.04.2009 –30.06.2009). Uczestnikami projektu ekologicznego było 70 uczniów ZSP nr 1 w Zamościu, dla których zorganizowano Poleskim Parku Narodowym warsztaty na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt. Młodzież opracowała prezentacje multimedialną oraz brała udział w konkursach z nagrodami. - Międzynarodowe wymiany młodzieży. Od 5 lat szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi i szkołami z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego. Młodzież 6-krotnie wyjeżdżała za granicę oraz uczestniczyła w 5 międzynarodowych spotkaniach młodzieży organizowanych w Zamościu. - Od roku szk. 2010/11 realizowane są projekty: - „Dziś uczeń – jutro specjalista” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; W projekcie udział bierze 170 uczniów technikum, którzy uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, takich jak j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminem zawodowym, w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, a także w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego. Ponadto dla wszystkich uczestników projektu zorganizowane zostały warsztaty z doradcą zawodowym, seminaria z udziałem przedsiębiorców oraz poradnictwo indywidualne. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne, dodatkową atrakcję stanowią wycieczki edukacyjne, warsztaty z native speakerem, wyjazdy na dni otwarte wyższych uczelni. - „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” - w ramach Priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałanie 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”. Czas trwania projektu: od 1 grudnia 2010 roku do 30 września 2013. Głównym założeniem Projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2010/11. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 utworzone zostały cztery grupy w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne przeznaczone dla uczniów chcących uzupełnić i wyrównać poziom matematycznych wiadomości i umiejętności. Każda grupa zrealizuje w ciągu roku 48 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki. W ramach projektu zaplanowane są również warsztaty matematyczne, prowadzone przez nauczycieli akademickich, których celem będzie przybliżenie ciekawych zagadnień z zakresu matematyki i wykorzystanie programów komputerowych do rozszerzenia poziomu wiedzy oraz popularyzacji matematyki. Internetowa Klasa Matematyczna oraz wspólny Matematyczny Portal Edukacyjny dostępny dla wszystkich uczestników Projektu mają za zadanie propagować i uatrakcyjniać kształcenie matematyczne. „CISCO” – Firma Cisco Networking Academy jest uznaną i poważaną na całym świecie firmą prowadzącą produkcję oraz sprzedaż sprzętu informatycznego wykorzystywanego w potężnych serwerowniach i nie tylko. Dla swoich uczniów prowadzi szkolenia w zakresie dziedziny informatyki, począwszy od IT Essentials: PC Hardware and Software mającego na celu zapoznanie ucznia z rozwojem, wdrożeniem, wsparciem oraz zarządzaniem sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Uczeń po ukończeniu tego kursu i po zdaniu egzaminu stanie się Specjalistą IT posiadającym wiedzę w zakresie sprzętu komputerowe i oprogramowania oraz otrzyma potwierdzający to certyfikat. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 od 2010r. umożliwia swoim uczniom zrealizowanie takiego kursu całkowicie bezpłatnie w celu poszerzenia swojej wiedzy, jak również podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, które będą niezmiernie istotne w poszukiwaniu pierwszej pracy w dorosłym życiu. Po ukończeniu kursu uczeń otrzyma renomowany Certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje i umiejętności. - „AISEC” – za pośrednictwem międzynarodowej organizacji studenckiej AISEC, zrzeszającej studentów i absolwentów uczelni wyższych z ponad 90 krajów na całym świecie – zorganizowane zostały w dnich 15-16 listopada 2010 roku w naszej szkole spotkania ze studentami z Chin i Brazylii. Przeprowadzili oni warsztaty w języku angielskim, dotyczące zasad prowadzenia biznesu oraz przedstawili prezentację na temat kultury krajów, z których pochodzą. Warsztaty odbywały się w trzech grupach przez 2 kolejne dni. Młodzież, uczestnicząca w warsztatach podsumowała udział w projekcie jako bardzo ciekawe życiowe doświadczenie. Szkoła jest organizatorem stałych imprez kulturalno - oświatowych o zasięgu powiatowym, mających na celu rozwój artystyczny młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, inspirowanie do poszukiwań twórczych, integrację poprzez działalność artystyczną, prezentację dorobku artystycznego młodzieży szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości z zakresu literatury: - Młodzieżowe Spotkania Teatralne – międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych; - Śpiewo – Granie w Ekonomiku – międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów, solistów; - Spotkania z Nauką – wykłady profesorów UMCS w Lublinie, imprezy towarzyszące: prelekcje, prezentacja eksponatów muzealnych; Uczniowie szkoły mieszkający w znacznej odległości od Zamościa mają możliwość zakwaterowania w Bursach nr 1 i 2 w Zamościu przy ulicach Okrzei i Szczebrzeskiej. DNI OTWARTE SZKOŁY: 21 marca 2013r w godz. 8.00-14.30 ZAPRASZAMY
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w samym centrum miasta, przy Rynku Wielkim. W pobliżu szkoły usytuowane są przystanki większości miejskich linii autobusowych. Z dworca PKS do szkoły można dojechać autobusami linii 0 i 3 - autobusy kursują co 15 - 20 minut.
Historia
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum powstało w 2003 roku. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, szkoły 90 letnią tradycją. O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.ekonomikzamosc.pl oraz w danych dotyczących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w programie Nabór 2013.
Koła zainteresowań
W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań: ekonomiczne przedsiębiorczości literackie fotograficzne teologiczne polonistyczne turystyczne muzyczne recytatorskie ekologiczne Szkolny Klub Wolontariusza PCK harcerstwo piłka siatkowa piłka nożna tenis ziemny i stołowy nauka i doskonalenie pływania (OSiR – Kryta Pływalnia) Zimą istnieje możliwość korzystania z miejskiego lodowiska. W szkole odbywają się również : dodatkowe zajęcia dla maturzystów z przedmiotów maturalnych, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki; dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, realizowane w ramach Karty Nauczyciela.
Kontakty zagraniczne
Od roku 2010 szkoła organizuje wakacyjne praktyki w Grecji dla uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik technologii żywienia. Podczas ubiegłorocznych wakacji na praktykę do Grecji wyjechało dwóch uczniów Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik technologii żywienia. Udział w praktykach zagranicznych może wziąć każdy uczeń kształcący się w w/w kierunkach, który ma ukończone 18 lat i wykazuje dobrą znajomość j. angielskiego. W roku 2010 nawiązana została współpraca ze szkołami w Schwaebisch Hall. W roku 2011 odbyła się wizyta nauczycieli szkół partnerskich w Zamościu w celu omówienia realizacji wymiany szkolnej.
Osiągnięcia
2012- I miejsce w Turnieju Fryzjerskim 2011- I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Rektora PWSZ w Zamościu i III miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, 2011- honorowy tytuł Prezydenta Miasta Zamość "Talent- Zamość 2011" dla uczennicy naszej szkoły, 2011- I miejsce w I Konkursie Pięknego Czytania i Interpretacji w Języku Rosyjskim, 2011- III miejsce w Turnieju Fryzjerskim, 2011 – zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Turnieju Szkół Ekonomicznych w halowej piłce nożnej chłopców; 2010 – uzyskanie certyfikatu „ Szkoła Przedsiębiorczości;” 2009 – zajęcie II miejsca w etapie powiatowym Alertu Ekologiczno –Zdrowotny; 2008 – zwycięstwo w wojewódzkim konkursie „Wiedza biletem do Brukseli” – wyjazd laureatki konkursu do Brukseli; 2008 - zajęcie I miejsca w etapie powiatowym Konkursu na piosenkę Alertu Ekologiczno –Zdrowotnego ; 2008 – zajęcie II miejsca w etapie powiatowym Alertu Ekologiczno –Zdrowotnego; 2006 – nagroda Prezydenta RP i tytuł „Najaktywniejszej Szkoły” za organizację Dnia Przedsiębiorczości; 2004 – uzyskanie przez Szkolny Klub Wolontariusza tytułu „Wolontariusz Lubelszczyzny” Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając liczne nagrody i wyróżnienia.