Wrocław
FAQ

pytania dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”.


1. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Kiedy rodzic/opiekun prawny dziecka powinien spełniać kryteria unijne w rekrutacji terminowej?
W przypadku rekrutacji terminowej oraz rekrutacji ciągłej – w dniu podpisania umowy.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r., podpisywanie umów na usługi żłobkowe w przypadku rekrutacji terminowej obejmuje okres do 16 lipca 2021 r. 


2. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Co w przypadku zmiany grupy (A lub B) uczestnika projektu (w zakładce informacje projektowe) przy modyfikacji wniosku?
Konsekwencją zmiany grupy jest utrata punktów za czas oczekiwania. 

3. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: W lipcu w dniu podpisywania umowy będę na urlopie rodzicielskim, jaką grupę mam zaznaczyć?
Grupę A. Grupę A zaznaczają osoby pracując, na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ tacierzyńskim/ojcowskim.

4. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: W lipcu będę na urlopie wychowawczym, jaką grupę mam zaznaczyć?
Grupę B. Grupę B zaznaczają osoby na urlopie wychowawczym i osoby bezrobotne.


5. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Co w sytuacji modyfikacji wniosku, polegającej na zmianie osoby wskazanej jako osoba spełniająca wymogi projektu UE w zakładce informacje projektowe?
Jeżeli zmieni się nazwisko rodzica, ale grupa (wcześniej wybrana przy składaniu wniosku) pozostanie bez zmian, to wówczas ilość punktów nie ulegnie zmianie. 
Jeśli zmienia się rodzic oraz grupa, wówczas punkty będą naliczane od nowa.


6. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Jaki jest maksymalny okres ważności zaświadczeń składanych do projektu?
Maksymalnie 30 dni przed datą podpisania umowy.


7. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Kończy mi się urlop macierzyński/rodzicielski, czy powinnam zmienić grupę po przejściu na urlop wychowawczy?
Tak. Należy pamiętać o aktualizacji danych zawartych we wniosku. 
Konsekwencją zmiany grupy jest utrata punktów naliczonych za czas oczekiwania. 

8. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Co w sytuacji, gdy dane wskazane we wniosku są nieaktualne?
Umowa na usługi żłobkowe nie zostanie podpisana z osobą, która nie potwierdzi zaznaczonych we wniosku danych.

9. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Czy w przypadku zgłoszenia 2 dzieci należy komplet dokumentów unijnych złożyć podwójnie?
Nie, w projekcie to rodzic jest uczestnikiem, a nie dziecko. Należy złożyć 1 komplet dokumentów.

10. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: W lipcu będę przebywać na urlopie wychowawczym, a więc w rekrutacji jestem w grupie B, gdzie jest „n” miejsc dla dzieci 12-24mc. Dla tej samej grupy wiekowej w grupie A, a więc dla matek ze statusem na macierzyńskim jest „x” miejsc. Czy jeżeli te „x” miejsc się nie zapełni to, czy dzieci z grupy B przeskoczą do A?
Realizator po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do Żłobka nr 16 w systemie elektronicznym, w przypadku wolnych miejsc, podejmie starania, w celu umożliwienia skorzystania z oferty żłobka większej ilość osób spełniających warunki w Kategorii B. Do tego czasu nie przewidujemy zmiany ilości miejsc dla poszczególnych grup uczestników.


11. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Kto jest uczestnikiem projektu, dziecko, rodzic?
Uczestnikami projektu są rodzice/opiekunowie prawni, którzy otrzymują wsparcie w formie zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat trzech. 

12. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Kiedy będzie weryfikowany status rodzica?
Spełnianie kryteriów formalnych przez rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, będzie weryfikowany na etapie podpisania umowy na usługi żłobkowe. 

13. Pytanie dotyczące udziału w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”: Czy jeśli w dniu podpisania umowy będę na zaległym urlopie wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim to czy kwalifikuję się do Kategorii A?
Osoby przebywające na urlopie wypoczynkowym stanowią Kategorię A  uczestników projektu.


Pozostałe pytania


1. Dlaczego nie zostały naliczone punkty za dodatkowe kryterium zatrudnienia/pobierania nauki pomimo podania we wniosku miejsca zatrudnienia/pobierania nauki?
System nalicza punkty za kryterium zatrudnienia/pobierania nauki, gdy oprócz podania danych dotyczących miejsca zatrudnienia/pobierania nauki, w części wniosku dotyczącej kryteriów dodatkowych zaznaczone zostanie pole TAK w miejscu wpisu: -„dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą” jeżeli pracują/uczą się oboje rodzice/opiekunowie lub -„dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą” jeżeli pracuje/uczy się jeden rodzic/opiekun.

2. W jaki sposób naliczane są punkty za kryteria dodatkowe?
Kryteria dodatkowe i punktacja: 1) wielodzietność rodziny dziecka - 750 pkt; 2) niepełnosprawność dziecka - 750 pkt; 3) dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 370 pkt; 4) dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 150 pkt; 5) zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek (dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka w dniu, na który zadeklarowano objęcie dziecka opieką w żłobku) - 100 pkt. System przyznaje punkty za poszczególne kryteria a następnie je sumuje. W przypadku wątpliwości co do sumy uzyskanych punktów, należy sprawdzić we wniosku czy prawidłowo zostały zaznaczone pola TAK/NIE w części dotyczącej kryteriów dodatkowych złożonego wniosku. Przypominamy, że dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, składane w żłobku po otrzymaniu informacji o zakwalifikowani dziecka, muszą być zgodne z danymi we wniosku.

3. Nie widzę punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe.
Punkty przeliczane są co 15 minut. Proszę ponownie zalogować się po upływie tego czasu.

4. Czy opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka potwierdza kryterium jakim jest niepełnosprawność?
Nie potwierdza. Potwierdzeniem jest orzeczenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

5. Czy w przypadku 2 dzieci zgłaszanych przez rodziców wymagane jest złożenie kompletu dokumentów podwójnie?
Tak jest wymagane – do każdego wniosku zgłoszenia dziecka należy podwójnie wydrukować i wypełnić oświadczenia oraz dokumenty, które trzeba dołączyć (np. zaświadczenie o zatrudnieniu) muszą być skompletowane do obu wniosków. Dokumenty, które przedstawiamy do wglądu nie muszą się powtarzać.

6. Czy Wniosek Zgłoszenia Dziecka i dokumenty rekrutacyjne może złożyć inna osoba np. dziadek dziecka czy znajomy?
Rodzic może upoważnić osobę, która w jego imieniu złoży kompletny wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów do żłobka do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Należy podać dane opiekunów oraz osoby, którą upoważniamy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niezgodności wniosku ze złożonymi dokumentami taki wniosek zostanie wykluczony z rekrutacji terminowej, a w przypadku rekrutacji ciągłej rodzic utraci zdobyte dotychczas punkty.

7. Czy jeśli dziecko chodzi do żłobka niepublicznego z dofinansowaniem Gminy Wrocław, ale rodzic nie podpisał woli kontynuacji na następny rok żłobkowy, może się rekrutować do żłobków publicznych?
Rodzic, który nie podpisał woli kontynuacji na kolejny rok może wziąć udział w rekrutacji. Z uwagi jednak na to, że nie wszystkie placówki niepubliczne pobierały od rodziców druki kontynuacji tylko podawały te dane do systemu, rodzic zanim przystąpi do rekrutacji powinien upewnić się czy kontynuacja taka nie została zgłoszona automatycznie. Wniosek który istnieje już w systemie nie będzie mógł być ponownie założony.

8. Czy rodzic, któremu ZUS wypłaca zasiłek macierzyński, bo zakład pracy został zlikwidowany lub rodzicowi skończyła się umowa z dniem porodu, jest traktowany jako bezrobotny?
Rodzic, któremu ZUS wypłaca zasiłek macierzyński z powodu likwidacji zakładu pracy nie jest traktowany jako osoba pracująca. ZUS przejmuje tylko zobowiązania poprzedniego pracodawcy.

9. Jakie dokumenty potrzebuje rodzic narodowości ukraińskiej aby zapisać swoje dziecko do żłobka?
Każdy rodzic bez względu na pochodzenie chcąc wziąć udział w rekrutacji do żłobków musi wypełnić wniosek w formie elektronicznej, a następnie po uzyskaniu informacji przesłanej drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do żłobka(widocznej też na koncie wniosku) musi dostarczyć w  wyznaczonym terminie wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełniane kryteriów.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:
  • dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
  • zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,
  • inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.Karta pobytu lub Niebieską Kartę Unii Europejskiej, jeżeli zawiera informację o miejscu zamieszkania we Wrocławiu może być dokumentem potwierdzającym zamieszkanie. W innym przypadku należy przedłożyć np. umowę najmu mieszkania lub inny dokument, z którego wynika, że rodzic/opiekun zamieszkuje na terenie Wrocławia.

10. Czy po rekrutacji do żłobka, rodzic będzie mógł sprawdzić przez Internet, na którym miejscu znajduje się dziecko na liście rezerwowej?
W rekrutacji elektronicznej  rodzic/prawny opiekun, po zalogowaniu się na swoje konto ma  możliwość sprawdzenia na którym miejscu w kolejce oczekujących znajduje się jego dziecko w każdym wybranym przez siebie żłobku (wskazanym w złożonym wniosku). 

11. Jeśli rodzic obcokrajowiec jest zatrudniany przez firmę z innego kraju i zaświadczenie bądź umowę ma sporządzoną w innym języku np. chińskim czy będzie to honorowane. Czy jeśli ją przetłumaczy u tłumacza przysięgłego a dziecko nie dostanie się do żłobka przez długi czas a następnie otrzyma wiadomość o wolnym miejscu ( po upływie 3 miesięcy) czy ważność tego dokumentu do celów rekrutacji będzie w dalszym ciągu obowiązywać czy już nie.
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym powinno być wystawione w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy do momentu jego przedłożenia w żłobku. Zaświadczenie takie w przypadku cudzoziemców musi zostać przetłumaczone na język polski u tłumacza przysięgłego. W przypadku braku ważności takiego zaświadczenia rodzic ponownie będzie musiał wystąpić o nowy dokument.

12. Czy do żłobka przy ul. Białowieskiej mogą się rekrutować dzieci bez alergii?
Do Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej mogą rekrutować się tylko dzieci z alergiami.

13. Czy rodzic, który we wniosku podał dane niezgodne ze stanem faktycznym traci punkty tylko w żłobku do którego dziecko zostało zakwalifikowane czy także w pozostałych wskazanych żłobkach?
Przedłożenie dokumentów nieprawdziwych lub niezgodnych ze złożonym wnioskiem skutkuje wykluczeniem z rekrutacji. W takim przypadku, aby ponowie uczestniczyć w rekrutacji,  rodzic/prawny opiekun musi złożyć nowy wniosek, przy czym punkty za czas oczekiwania liczy się od zera we wszystkich wybranych żłobkach.

Nowy wniosek należy złożyć na stronie systemu rekrutacji wybierając opcję "Wypełnij wniosek". Nie można tego zrobić z poziomu konta, dla którego był wcześniej utworzony wniosek, a następnie został usunięty. W takiej sytuacji należy wcześniej wylogować z tego konta i powtórzyć operację opisaną powyżej.

14. Od kiedy naliczane są punkty za oczekiwanie na miejsce w żłobku czy od dnia złożenia wniosku czy od dnia następnego?
Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego punkty za czas oczekiwania zostaną naliczane od następnego dnia.

15. Czy są określone godziny w których dostarcza się dokumenty do żłobka w wyznaczonych dniach.
Po otrzymaniu informacji na podany przez rodziców adres e-mail o zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka, rodzic powinien skontaktować się z placówką żłobkową aby uzyskać informacje w jakich godzinach powinien dostarczyć wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane kryteria.