Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik geodeta
Nazwa oddziału

 Technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik geodeta

Opis

Zawód technik geodeta to przyszłościowy i atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji.


Do najistotniejszych zadań geodety należy:

·     

 • opisywanie powierzchni ziemi w zakresie przestrzennego rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych oraz rzeźby terenu,
 • opis podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, energetyka, telekomunikacja, gaz itp.),
 • opis złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • kataster nieruchomości (stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych, sposób użytkowania gruntów, klasyfikacja gleboznawcza, wartość rynkowa),
 • geodezyjna realizacja w terenie (wytyczanie na gruncie) projektów budowli (budynków, mostów, dróg, kolei itp.) oraz kontrola ich funkcjonowania (pomiary odkształceń i przemieszczeń),
 • przekształcanie struktury powierzchniowej gruntów (scalenia i wymiany gruntów),
 • monitorowanie środowiska i przestrzennego zagospodarowania kraju.

  PREDYSPOZYCJE

  Od geodety oczekuje się, min.: umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce, zdolności matematycznych i technicznych, a także wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej oraz posługiwania się rysunkiem technicznym. Ponadto, pracownik ten powinien być dokładny, cierpliwy oraz posiadać zmysł praktyczny. 

  Najważniejsze wymagania wynikające z zadań analizy powierzchni ziemi i pomiarów odległości, to: wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, orientacja w terenie, pamięć wzrokowa.

   Dodatkowo na stanowisku pracy od geodety wymaga się umiejętności:

 • stosowania podstawowych przepisów bhp i ochrony środowiska oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • stosowania instrukcji technicznych oraz podstawowych przepisów prawa dotyczącego geodezji, kartografii i gospodarki gruntami,
 • rozpoznawania podstawowego zagrożenia zdrowia i życia, występujące przy pracach geodezyjnych i kartograficznych.

   

  KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

  Nauka w naszej szkole umożliwia: 

 • zdobycie tytułu technika geodety
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

BUD.18.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych realizacyjnych oraz BUD.19.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.