Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I ML
Nazwa oddziału

 I ML

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

MAGAZYNIER – LOGISTYK zajmuje się lokowanie towaru zgodnie ze wskazaniem systemu magazynowego, przyjmowaniem i wydawaniem 
surowców oraz wyrobu gotowego. Kompletuje zamówienia do wysyłki, dba o prawidłowe pobrania towaru z magazynu, a także prace 
załadunkowo-rozładunkowe. Do jego obowiązków należy również dbanie o porządek i czystość w magazynie.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :
• podjęcie dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik logistyk,
• podjęcie pracy w przedsiębiorstwach:
o przemysłowych, 
o handlowych,
o dystrybucyjnych,
o transportowo-spedycyjnych,,
o dystrybucji towarów.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM
Uczniem w zawodzie magazynier - logistyk może zostać każdy, kto:
• nie ukończył 18-go roku życia,
• zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
• posiada dobry stan zdrowia,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
• chce pracować w branży logistycznej.