Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I B
Nazwa oddziału

 I B

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Zajęcia techniczne
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik budownictwa - organizuje i prowadzi prace budowlane, opracowuje dokumentacje budowlane, kieruje zespołami pracowniczymi, sprawuje 
nadzór budowlany oraz kontroluje i ocenia jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. 

Po pierwszej klasie uczniowie wybierają drugi przedmiot rozszerzony (fizyka lub historia sztuki).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :
• podjęcie dalszego kształcenia,
• podjęcie pracy w:
o przedsiębiorstwach budowlanych, 
o pracowniach konserwacji zabytków, 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
o urzędach gminy, 
o biurach projektów, 
o instytutach naukowo-badawczych, 
o hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych
o za granicą, 
• założenie własnej działalności gospodarczej.

Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i 
pracę na stanowiskach kierowniczych.