Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I LG
Nazwa oddziału

 I LG

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Zajęcia techniczne
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do 
konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich 
uczestników tej wymiany. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu ekonomi i zasad zarządzania 
firmą, a także powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać 
zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją.

Po pierwszej klasie uczniowie wybierają drugi przedmiot rozszerzony (geografia lub język obcy).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
• zarządzania zapasami;
• organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
• zarządzania gospodarką odpadami;
• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :
• podjęcie dalszego kształcenia np. logistyka i transport,
• podjęcie pracy w przedsiębiorstwach:
o przemysłowych, 
o handlowych,
o dystrybucyjnych,
o transportowo-spedycyjnych,
o komunikacji miejskiej,
o dystrybucji towarów
• założenie własnej działalności gospodarczej.