Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I AK
Nazwa oddziału

 I AK

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Zajęcia techniczne
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis


Technik architektury krajobrazu - produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; 
nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez 
stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

Po pierwszej klasie uczniowie wybierają drugi przedmiot rozszerzony (biologia lub historia sztuki).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:
1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :
• podjęcie dalszego kształcenia na kierunkach leśnictwo, architektura krajobrazu, urbanistyka oraz ogrodniczych z zakresu produkcji roślinnej.
• podjęcie pracy w:
o przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),
o gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni, 
o instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),
o pracowniach projektujących tereny zieleni, 
o biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
o wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta, 
o pracowniach architektury i urbanistycznych.
• założenie własnej działalności gospodarczej.