Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jest to nowy kierunek kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.


Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

- organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów
energetyki odnawialnej;
- montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
- kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
- wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki
odnawialnej.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej.

Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Możliwość podjęcia pracy:
• w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej;
• w elektrowniach;
• w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii;
• w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne);

• w budownictwie, energetyce, doradztwie energetycznym;

• w ramach własnej działalności gospodarczej.


To idealny kierunek dla osób, które:
• posiadają zdolność koncentracji;
• charakteryzują się dokładnością i systematycznością;
• chcą kontynuować naukę na studiach technicznych.