Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3
Zespół szkół
Adres
ul.Południowa 10a, 78-600 Wałcz
Telefon
67-2583059
Fax
67-2583059
E-mail
Strona www
Dyrektor
Leszek Molka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Jesteśmy szkołą bardzo cenioną w środowisku, dumną ze swoich osiągnięć oraz sukcesów swoich wychowanków. Dbamy o wysoki poziom nauczania. Rokrocznie naukę w naszej szkole rozpoczynają uczniowie z wysokimi ambicjami, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych oraz studia na najlepszych uczelniach. Technikum Zawodowe nr 3 w Wałczu ma jasno określoną misję: SZKOŁA BEZPIECZNA I SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI UCZNIA, WSPÓŁPRACUJĄCA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. Posiada bogatą ofertę edukacyjną, która wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom na rynku pracy. Kształcimy najlepszą kadrę zawodową na kierunkach: - technik hotelarstwa, - technik ekonomista, - technik obsługi turystycznej, - technik informatyk, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - technik weterynarii. Szkolny facebook

Oferta
Dojazd
Budynek szkoły zlokalizowany jest przy ul. Południowej 10 a, 2 minuty od głównego dworca PKS i PKP. Na terenie szkoły znajduje się wiele miejsc parkingowych zarówno dla pracowników szkoły jak i uczniów.
Historia
Szkoła rolnicza została powołana do życia w roku 1921 w Wałczu. W 1925/26 r. zajęła budynek dzisiejszego ZS Nr 4.Historia szkoły rolniczej utworzonej już na ziemiach polskich w 1945 roku nierozerwalnie zrosła się z historią rolnictwa i oświaty rolniczej Ziemi Wałeckiej. Nasza szkoła jest najstarszą tego typu placówką na Ziemiach Zachodnich. Pierwszym dyrektorem został jej założyciel inż. Roman Janikowski. W pierwszych latach swojego istnienia szkoła bardzo często zmieniała nazwę. Początkowo było to Gimnazjum Ogrodniczo – Rolnicze o dwuletnim okresie nauczania. W roku szkolnym 1946/47 szkoła przekształciła się w Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego z przeznaczeniem dla dorosłych. Zaledwie rok później przyjmuje nazwę Gimnazjum Rolniczego o trzyletnim okresie nauczania. Dyrektorem szkoły został pan Antoni Łukaszewicz. Szkoła nazywa się wtedy Koedukacyjne Liceum Rolnicze I Stopnia dla dorosłych, ale przyjmowana jest także młodzież w wieku szkolnym. W latach 1951/52 szkoła przestaje być Liceum Rolniczym i przybiera nazwę Technikum Rolnicze, a okres nauki wynosi cztery lata. W 1961 roku dyrektorem placówki zostaje mgr Władysław Nawrot , a w 1965 inż. Edward Krzyżaniak. W roku 1971 stanowisko dyrektora obejmuje mgr Henryk Kupidura, za którego kadencji szkoła przyjmuje nazwę Zespołu Szkół Rolniczych. 1 września 1975 roku , w obecności młodzieży, przedstawicieli władz, rodziców odczytano akt nadania imienia szkole. Patronem został poeta Władysław Broniewski. We wrześniu 1992 po 37 latach pracy w szkole odchodzi na emeryturę pan Henryk Kupidura, a stanowisko dyrektora obejmuje mgr inż. Irena Nerkowska. Na uwagę zasługuje fakt, że w 1986 roku rozpoczęła się budowa budynku B, w której miał mieścić się internat, mieszkania dla nauczycieli i sala gimnastyczna.Dnia 1 grudnia 1998 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego . Oprócz kształcenia młodzieży , centrum zajmuje się ustawiczną edukacją dorosłych. W roku szkolnym 2002/2003 stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Dorota Matuszak – Kołtan , która jest dyrektorem placówki do dnia dzisiejszego. Jednocześnie do nazwy szkoły zostaje dodany numer, pełna nazwa brzmi Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego. Lata 2006/2015 to dekada wielkich przemian i innowacji technologicznych w ZS Nr 4 RCKU. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w roku 2008 zostało otwarte boisko Orlik. W związku z rozwojem technologii informacyjno – komunikacyjnej w szkole powstają nowe kierunki kształcenia takie jak: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej , technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W roku 2010 do użytku zostaje oddana sala audiowizualna, która wyposażona jest w urządzenia technologii informacyjnej. Natomiast w roku kolejnym uruchomiono hotel i pracownię obsługi konsumenta, która jest centrum praktycznej nauki zawodów dla kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. W roku 2012 zakończona została termomodernizacja budynku ZS NR 4 RCKU. 1 września 2015 roku w skład Zespołu Szkół Nr 4 RCKU weszło II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Koła zainteresowań
Edukacja Regionalna SKS (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców) Koło przedsiębiorczości Koło plastyczne Koło gitarowe i Zespół Rolnik Stones SKS (piłka nożna dziewcząt ) Kreatywny Samorząd Koło żywieniowo - dietetyczne Turysta ze smakiem Koło teatralne Szkolne koło sportów walk Szkolna Grupa Wolontariuszy SKS (piłka koszykowa chłopców) SKS(piłka koszykowa dziewcząt) SKS (piłka ręczna i tenis stołowy dziewcząt i chłopców) Koło historyczne Koło informatyczne Koło Elektrotechnika Koło filmowe Młodzieżowa drużyna St. Lazarus Zajęcia fakultatywne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Kontakty zagraniczne
Kontakty zagraniczne
Dzięki umowie partnerskiej z PWSZ w Wałczu odbywają się zajęcia z udziałem zagranicznych studentów (wymiana międzynarodowa Erazmus +). Wymiana międzynarodowa w ramach programów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz EFS KL
Osiągnięcia
Uczniowie co roku biorą udział w: Olimpiadzie Geograficznej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Olimpiadzie Biologicznej Olimpiadzie Historycznej oraz Międzyszkolne Zawody Matematyczne Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” Konkurs Matematyczny „WEKTOR” Rejonowe Mistrzostwa z Pierwszej Pomocy Konkurs Wiedzy Ekologicznej Konkurs „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY” Konkurs – Międzynarodowe Prawo Humanitarne