Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 E - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1 E - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Zawód technik ekonomista:

1.                  Pożądane cechy kandydata do zawodu
ogólny dobry stan zdrowia, dokładność i systematyczność w działaniu, umiejętność komunikowania się i współdziałania

2.                  Wiodące przedmioty nauczania
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: podstawy ekonomii, prawo, ekonomika przedsiębiorstw, pracownia rachunkowości, pracownia ekonomiczna, język obcy zawodowy

3.                  Umiejętności absolwenta
stosowanie instrumentów marketingu, redagowanie korespondencji, obsługiwanie nowoczesnych urządzeń biurowych, sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych, prowadzenie księgowości firmy, prowadzenie negocjacji, wykorzystywanie programów komputerowych, stosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej

4.                  Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika ekonomisty. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5.                  Możliwość podjęcia pracy: 
w różnych firmach i instytucjach na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, menadżer małego i średniego przedsiębiorstwa, specjalista ds. obsługi finansowej przedsiębiorstw.

 

Jako technik ekonomista  będziesz przygotowany do: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; obliczania podatków; prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia księgowości; wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm funkcjonujących na rynku. Szczegółowe cele pracy ekonomisty są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Ekonomista sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. Prowadzi ewidencje i analizę operacji gospodarczych, rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych. Absolwent może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości – w biurach rachunkowych, podatkowych, księgowych, w administracji różnych firm. Może otworzyć własną firmę lub prowadzić księgowość dla innych jednostek.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik ekonomista daje obszerną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa (stosowanie strategii marketingowej, wykonywanie prac kalkulacyjnych, sporządzanie dokumentów, księgowych, prowadzenie negocjacji, stosowanie nowoczesnej techniki biurowej), przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i urzędach oraz do podejmowania własnej działalności gospodarczej.