Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - B- technik budownictwa
Nazwa oddziału

 B- technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technik budownictwa to zawód wychodzący naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Tylko budownictwo może być siłą napędową Polskiej gospodarki, wykwalifikowany polski budowlaniec jest poszukiwany w wielu krajach. Wszystko to wymaga stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii oraz poznawania nowości z zakresu postępu technicznego krajowego i zagranicznego.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.12.

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

K1

BUD.14.

Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

KRYTERIUM SUKCESU:

 • świadectwa o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 • możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • biurach projektowo – budowlanych, własnych firmach budowlanych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie budownictwa,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych oraz wykonawstwem różnego rodzajów obiektów.

 

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach technicznych.