Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I F LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA
Nazwa oddziału

 I F LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

 • Nauczanie języka angielskiego w systemie rozszerzonym, obejmuje nie tylko treści podręcznikowe, ale także realioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii i kultury. Drugim językiem obcym jest język niemiecki. Nauka języka angielskiego  odbywa się w grupach  uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września.

 • Zajęcia z przedmiotu wiedza o społeczeństwie poszerzone są treści dotyczące integracji europejskiej.

   • Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach wynika z realizacji umowy o współpracy I LO z niemieckimi szkołami w Neustrelitz i Berlina. Projekt jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
    Programy Erasmus +, w których nasza szkoła bierze udział pozwala  uczniom ze szkół partnerskich tego projektu na wspólną integrację podczas wymian międzynarodowych.

   • Uczniowie, realizując rozszerzenie z geografii będą mogli wybrać swoje studia spośród licznych kierunków z dziedziny nauk o Ziemi i Nauk o Morzu, nauk ekonomicznych i technicznych takich jak: geografia, oceanologia, oceanografia, geologia, geodezja, archeologia, etnografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geoanalityka i ochrona środowiska,(w Akademii Morskiej geodezja
    i kartografia morska, nawigacja), ekonomia, ekonomika turystyki, a na budownictwie i inżynierii środowiska (Uczelnie Techniczne) bardzo dobre przygotowanie z nauk o Ziemi. Uczniowie, którzy będą chcieli brać udział              w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy       i umiejętności w ramach Kółka Geograficznego, gdzie realizowany jest program pracy z uczniem zdolnym pt. Edukacja Geograficzno-Geologiczna.