Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) - P_technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 P_technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik organizacji turystyki:
• organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej
• obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
• obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
• prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Zawód technik organizacji turystyki wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

NAUKA W TYM ZAWODZIE UMOŻLIWIA:
• zdobycie tytułu technika organizacji turystyki,
• uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i  usług turystycznych

• zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

• praktyk zawodowych realizowanych w biurach podróży min. Globtour, Polska Żegluga Bałtycka, Jaguar Travel, Anawa Tour, Happy Travel, Allegra, Britas, As, Pomerania Brokers, Marco Polo, Santiago Dzieło Św. Jakuba, Centrum Turystyki Magnolia, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki

• praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt praktyk w biurach podróży Wielkiej Brytanii „Doświadczenie ma znaczenie”,
• zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży ( egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Technik organizacji turystyki zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.