Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - P_Monter kadłubów jednostek pływających
Nazwa oddziału

 P_Monter kadłubów jednostek pływających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Monter kadłubów jednostek pływających jest przygotowywany do pracy bezpośrednio produkcyjnej w firmach branży okrętowej. Wykorzystywane są tam nabyte w szkole wiadomości i umiejętności, oraz zdobywane doświadczenie zawodowe, cenione wśród pracodawców i niezbędne do awansu. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni wykonują swoje zadania w całym procesie budowy statku: począwszy od magazynu wyrobów hutniczych, przez hale obróbcze i prefabrykacyjne, wyspecjalizowane warsztaty, komory malarskie, pochylnie, doki i nabrzeża. Wykorzystują powszechnie stosowane na całym świecie narzędzia do prefabrykacji i montażu kadłuba statku, takie jak: palnik plazmowy, palnik acetylenowo tlenowy, spawarka, elektronarzędzia. Ugruntowana znajomość technologii, poparta sumiennym wykonywaniem obowiązków otwiera możliwość pracy w nadzorze, polegającej na zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie brygadzisty, a nawet mistrza. Jako przełożony analizuje harmonogramy, przydziela zakres i kontroluje czas pracy. Odpowiada za bezpieczeństwo zatrudnionych, terminowość i jakość wykonanych konstrukcji.

 

KWALIFIKACJE

 

Uczniowie w trakcie nauki mogą zdobyć kwalifikacje TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.

Niezbędne do uzyskania tej kwalifikacji jest sprawne posługiwanie się palnikiem acetylenowo tlenowym, spawarką i elektronarzędziami. Uczeń wykazuje się umiejętnością czytania dokumentacji konstrukcyjnej, rozróżniania materiałów hutniczych i wykorzystywania unifikacji.

CERTYFIKATY

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających po potwierdzeniu kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających, może uzyskać dyplom zawodowy technik budowy jednostek pływających po potwierdzeniu kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających, oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy okrętownictwa

Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych.

Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających

Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających

Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym

Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających

Język obcy zawodowy

 

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik budowy jednostek pływających jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych na zautomatyzowanych ciągach,

wykonywanie obróbki elementów kadłuba statku na automatach do cięcia i urządzeniach do gięcia,

prefabrykacja zbrojenie i wyposażenie sekcji kadłuba statku,

czyszczenie, malowanie, konserwacja sekcji i przedziałów kadłuba statku,

montaż kadłuba statku,

przygotowanie kadłuba i podbudowy do wodowania,

wyposażenie kadłuba statku w urządzenia pokładowe, maszyny i urządzenia oraz instalacje rurociągowe,

wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba statku,

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Monter kadłubów jednostek pływających może zostać zatrudniony w każdej firmie produkującej i remontującej konstrukcje metalowe: statki, urządzenia przeładunkowe, zbiorniki, kratownice. Mogą pracować na bezpośredniej produkcji jako operatorzy automatów do cięcia blach i profili, operatorzy urządzeń na zautomatyzowanych ciągach produkcji, monterzy konstrukcji kadłubowych, monterzy maszyn i urządzeń okrętowych, monterzy wyposażenia ślusarskiego, rurarze, izolowacze, piaskarze, malarze, spawacze, kowale do prostowania konstrukcji stalowych, monterzy rusztowań.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY (ZDJĘCIA LUB FILMY)