Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - P-Cukiernik
Nazwa oddziału

 P-Cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Praca w zawodzie cukiernika polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać podejmując pracę w zakładach przemysłowych.
Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

NAUKA W TYM ZAWODZIE UMOŻLIWIA:
• zdobycie tytułu cukiernika
• uzyskanie świadectw potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
   SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
• absolwent po uzyskaniu tytułu cukiernika może uzupełnić swoje wykształcenie w Branżowej Szkole II stopnia

ATRAKCYJNE WARUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANE SĄ W RAMACH:

• zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego - pracowni cukierniczej, oraz u rzemieślników w cukierniach np. Radisson Blu
• wymiany polsko - niemieckiej ze szkołą Berufliche Europa – Schule Des Landkreises Vorpommern – Greifswald
•zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży ( egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwent może podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej.
Może również uzupełnić swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez naszą szkołę.