Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P_Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 P_Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, produkcją, naprawianiem nowoczesnych urządzeń stanowiących połączenie mechaniki, często precyzyjnej, 
ze zautomatyzowanym sterowaniem.

Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami, łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych.

Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń
i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje 
i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące oraz kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje 
i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową oraz sporządza protokoły z uszkodzeń
i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

 

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K1 -  ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

-   montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

-   wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

-    wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

Egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

 

K2 -  ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

-    eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

-    tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

-      programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Egzamin odbywa się pod koniec klasy czwartej.


CERTYFIKATY

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ma wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - dyplom technika.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

-         elektrotechnika i elektronika

-         technologie i konstrukcje mechaniczne

-         pneumatyka i hydraulika

-         urządzenia i systemy mechatroniczne

-         język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

-         pracownia elektrotechniki i elektroniki

-         pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych

-         pracownia pneumatyki i hydrauliki

-         pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

-         pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych

-         pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik mechatronik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.

W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,

Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.