Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P_Technik żeglugi śródlądowej
Nazwa oddziału

 P_Technik żeglugi śródlądowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

 Chemia

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Technik żeglugi śródlądowej zajmuje się planowaniem i prowadzeniem żeglugi na wodach śródlądowych  i morskich wodach wewnętrznych. Realizuje prace pokładowe i maszynowe, które są związane  z eksploatacją statku. Obsługuje urządzania i wyposażanie nawigacyjne niezbędne do prowadzenia bezpiecznej żeglugi na wodach morskich i śródlądowych. Zajmuje się pracami związanymi z ładunkiem  i wyładunkiem statku. Technik żeglugi śródlądowej jest przeszkolony w prowadzeniu akcji ratunkowych na śródlądowych drogach wodnych oraz morskich. Zajmuje się przygotowywaniem i obsługą siłowni statku i mechanizmów pokładowych.

KWALIFIKACJE

 

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik żeglugi śródlądowej  mają możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:

TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych.

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie pierwszej kwalifikacji TWO.08 niezbędne są umiejętności związane z planowaniem podróży statkiem na wodach morskich i śródlądowych. Potrzebne są również kompetencje prowadzenia prac ładunkowych i przewozowych ładunków drogą wodną, prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz umiejętność manewrowania. Konieczna jest również umiejętność prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych.

TWO.09. Obsługa siłowni statku, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z  przygotowywaniem siłowni statku i mechanizmów pokładowych. Uczeń posiada kompetencje do obsługiwania siłowni statku i mechanizmów pokładowych.

CERTYFIKATY

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego, uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu kwalifikacji TWO.08. i TWO.09. otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - dyplom technika żeglugi śródlądowej.

Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje też świadectwo motorzysty wachtowego.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

·         Nautyka

·         Budowa i wyposażenie pokładowe statku

·         Maszyny i urządzenia okrętowe

·         Techniczne podstawy zawodu

·         Organizowanie transportu wodnego

·         Rysunek techniczny

Kształcenie zawodowe praktyczne

·         Język angielski zawodowy

·         Język niemiecki zawodowy

·         Eksploatacja wyposażenia pokładowego statku

·         Eksploatacja siłowni okrętowych

·         Technologia remontów

·         Praktyka morska

·         Praktyka śródlądowa

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik żeglugi śródlądowej jest przygotowanie ucznia  do wykonywania zadań zawodowych:

1.       Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych:

·         planowania podróży statkiem;

·         prowadzenia prac ładunkowych i przewożenia ładunków drogą wodną;

·         prowadzenia statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowania;

·          prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych.

2.       Obsługa siłowni, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych:

·         przygotowywania siłowni i mechanizmów pokładowych;

·         obsługiwania siłowni i mechanizmów pokładowych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Technik żeglugi śródlądowej  ma możliwość podjęcia pracy na statkach śródlądowych w załodze pokładowej jako marynarz, a także w maszynowni jako pomocnik mechanika –motorzysta.

Uczeń po ukończeniu Technikum Żeglugi Śródlądowej będzie przygotowany do podjęcia pracy na statkach śródlądowych  i morskich, w administracjach wodnych, a także ma możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.