Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P_Technik nawigator morski
Nazwa oddziału

 P_Technik nawigator morski

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Technik nawigator morski zajmuje się planowaniem oraz realizacją podróży morskich w żegludze krajowej i międzynarodowej. Uczestniczy w pracach związanych z obsługą ładunków i pracami przeładunkowymi na statku. Obsługuje zarówno wszystkie urządzenia pokładowe jak i wyposażenie nawigacyjne niezbędne do prowadzenia bezpiecznej żeglugi na wodach morskich. Jest wszechstronnie przeszkolony w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi na całym świecie. Specyfika pracy wymaga biegłego posługiwania się językiem angielskim uznawanym we wszystkich krajach za język morski.

 KWALIFIKACJE

 

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik nawigator mają możliwość zdobycia kwalifikacji

TWO.07. - Pełnienie wachty morskiej i portowej

 Do wykonywania pracy zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.07 niezbędne są umiejętności związane z planowaniem podróży statku na morzu, prowadzeniem jednostki po zaplanowanej trasie i manewrowaniem we wszystkich sytuacjach wymaganych w trakcie eksploatacji. Nieodzownym elementem pracy technika nawigatora jest znajomość procedur akcji ratowniczych i ratunkowych w każdych możliwych warunkach klimatycznych i pogodowych na morzu.

CERTYFIKATY

Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik nawigator morski  będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania  dyplomu technika nawigatora morskiego. Po ukończeniu szkoły uczeń   uzyska również  świadectwa marynarza wachtowego.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

·         Nawigacja

·         Astronawigacja

·         Budowa statku

·         Meteorologia i oceanografia

·         Urządzenia nawigacyjne

·         Bezpieczeństwo nawigacji

·         Manewrowanie

·         Stateczność statku

 

Kształcenie zawodowe praktyczne

·         Kursy bezpieczeństwa

·         Prace warsztatowe i konserwacja statku

·         Język angielski dla marynarzy

·         Pełnienie wachty morskiej  - ćwiczenia na symulatorach

·         Łączność morska i  GMDSS

·         Zajęcia w Akademii Morskiej

·         Praktyka morska


 

W ramach realizacji kształcenia w zawodzie technik nawigator morski  szkoła zapewnia uczniowi:

-     ćwiczenia na symulatorze radarowo - nawigacyjnym ( z mapami  elektronicznymi   ECDIS oraz urządzeniami  radarowymi   z antykolizyjną funkcją śledzenia ech ARPA)

-     zajęcia w pełni wyposażonej pracowni nawigacyjnej

-    ćwiczenia na symulatorze systemu łączności GMDSS

-    warsztaty szkolne

-     odbywanie praktyk morskich na statkach szkolnych lub eksploatacyjnych zgodnie z wymogami Konwencji STCW, co gwarantuje przygotowanie uczniów do pracy na statkach armatorów polskich i zagranicznych

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

 

Celem kształcenia w zawodzie technik nawigator morski  jest  przygotowanie ucznia  do wykonywania następujących zadań:

- planowanie oraz realizacja podróży morskiej;

-  realizowanie procesów ładunkowych i przewozowych;

obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych;

- zapewnienie bezpieczeństwa nawigacji i ratownictwa morskiego.

- posługiwanie się językiem angielskim uznanym na całym świecie za język zawodowy na morzu

- uzyskanie właściwych kompetencji personalnych i społecznych wymaganych na morzu

- organizacja pracy małych zespołów

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Dynamika rozwoju gospodarki morskiej na całym świecie powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na absolwentów szkół morskich w specjalności technik nawigator morski, będących w stanie wykorzystać w praktyce nabytą w trakcie nauki wiedzę teoretyczną.

Praca na współczesnych statkach wymaga zdolności pozyskiwania i przetwarzania szeregu informacji w oparciu o liczne urządzenia oparte na technice komputerowej.

Po ukończeniu szkoły, uzyskaniu dyplomu technika nawigatora morskiego i odbyciu wymaganej praktyki morskiej, absolwenci mogą podejmować pracę w dziale pokładowym w charakterze marynarza wachtowego, szypra pierwszej i drugiej klasy, na statkach morskich, hydrograficznych, ratownictwa morskiego, off shore u armatorów krajowych i zagranicznych, jak również w jednostkach administracji morskiej i portów morskich lub kontynuować naukę na studiach wyższych.