Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) - P_technik żyw. i usł. gastr.
Nazwa oddziału

 P_technik żyw. i usł. gastr.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal.

NAUKA W TYM ZAWODZIE UMOŻLIWIA:
• zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
• uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
    HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
    HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

• zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

ATRAKCYJNE WARUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANE SĄ
W RAMACH:

• zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz w szczecińskich restauracjach np. Ricoria Ristorante, Stara Rzeźnia i hotelach: Park Hotel, Radisson Blu, Novotel, Atrium
• praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach: Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Novotel, Ibis oraz na promach Unity Line 
• współpracy z placówkami zagranicznymi w Niemczech
• praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt „Doświadczenie ma znaczenie” w Wielkiej Brytanii
• zajęć doradczo - edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych.