Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - P_IS - technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 P_IS - technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język angielski

Opis

Zawód: technik ochrony środowiska

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody.Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.


Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w:

- ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,

- terenowych organach administracji państwowej,

- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,

- instytucjach naukowo-badawczych,

- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,

- centrach edukacji ekologicznej.

Osoby z wykształceniem w zawodzie „technik ochrony środowiska” lub posiadające studia kierunkowe są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia – nie tylko związane z ochroną środowiska. 

Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi.

Przyjdź do nas a przekonasz się, że nauka może być ciekawa.


Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu kwalifikacji :
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska,
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.