logo nabor szczecin
informator
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Jana Bosko- szkoła niepubliczna
Adres ul. św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin
Telefon 91 48 78 255
Fax 91 48 77 432
E-mail sekretariat@collegiumsalesianum.pl
Strona WWW http://www.collegiumsalesianum.pl/
Opis Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, organizowaną i kierowaną przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile, wychowującą
młodzież
zgodnie z systemem wartości, opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, tradycjach narodowych i wartościach humanistycznych.

Liceum jest kameralną szkołą koedukacyjną kształcącą młodzież w cyklu trzyletnim, przygotowując ją do egzaminu maturalnego.

Nauka w liceum jest odpłatna.

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, w godzinach od 8.00 do 15.20.

Oferujemy uczniom naukę języków obcych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Proponujemy naukę języka angielskiego i języka niemieckiego.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum i realizacją programu dydaktycznego sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Nauka w naszej szkole odbywa się w miłej i wyjątkowej atmosferze. Maksymalna ilość uczniów w klasie - 20 osób.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie m.in. sale z tablicami interaktywnymi, sale multimedialne, salę konferencyjną z nowoczesnym wyposażeniem, salę informatyczną, salę gimnastyczną, siłownię, saunę, bibliotekę z czytelnią, stołówkę i
bufet.

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie następujących klas:
- humanistyczną,
- przyrodniczą.

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W FORMIE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH:
10 i 24 kwietnia 2018 r. w godz. 12.30 - 15.30
13 i 27 kwietnia 2018 r. w godz. 11.30 - 14.00
Dodatkowe informacje Strona liceum
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Nasza oferta
Opis klas
Dojazd Budynek szkoły zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. św. Jana Bosko 1 (dawniej ul. Witkiewicza). Dojazd autobusem 86, 75 i 67. Możliwy jest także dojazd tramwajem linii 5, 7 oraz 9. Punktem orientacyjnym dla lokalizacji naszej placówki jest
znajdujący
się w bliskim sąsiedztwie stadion Pogoni Szczecin.
Historia szkoły Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęło swoją działalność 1 września 1995 r. jako pierwsze Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
Decyzją Nr KO.III.021/38/96 Kuratora Oświaty w Szczecinie 22 marca 1996 r. liceum otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.
Liceum zostało erygowane przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile, a wybudowane pod kierownictwem ks. dyrektora Lucjana Gierosa.
Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. dr Maciej Szczepankiewicz. Od 1 września 2012 r. funkcję dyrektora szkoły przejął ks. mgr Mariusz Kowalski. W szkole, obok salezjanów, pracują również nauczyciele świeccy.
LOTS kształci młodzież w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z pedagogiką św. Jana Bosko - założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego.

Priorytetem placówki jest:
- wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny młodzieży poprzez realizację wartości chrześcijańskich na bazie katolickiej nauki Kościoła,
- umożliwienie młodzieży nabycia nowoczesnej wiedzy i poznania zasad życia społecznego, zgodnie z ich uzdolnieniami i aspiracjami,
- umiłowanie kultury i tradycji narodowych, wyrabianie wrażliwości na problemy sprawiedliwości i pokoju, własnego środowiska, narodu i świata,
- kształtowanie humanistycznej postawy uczniów, praca nad sobą, kształtowanie postawy służby drugiemu człowiekowi,
- wychowanie uczniów w wolności i dla wolności, w duchu szacunku, tolerancji i współdziałania.
Koła zainteresowań Uczniowie mogą korzystać nieodpłatnie z kół przedmiotowych:
- matematycznego,
- chemicznego,
- fizyczno-astronomicznego,
- biologicznego,
- języka niemieckiego,
- języka angielskiego,
- muzycznego.
W szkole uczniowie mają okazję uczestniczenia:
- w przygotowaniu do uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL,
- w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym.
Uczniowie zainteresowani sportem, mogą uczestniczyć w zajęciach SKS na boisku, siłowni oraz na przystani AZS.
W szkole działa Klub Cyrkowy "Bosko".
Prowadzone są także zajęcia:
- poetyckie we współpracy z ZLP Oddział w Szczecinie,
- teatralne, rozwijające zdolności artystyczne.
Uczniowie uczestniczą w warsztatach w ramach Akademii Szlifowania Diamentów.
Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego mają możliwość korzystania z dodatkowej pozalekcyjnej pomocy nauczycieli.
Kontakty zagraniczne - Cykliczne wycieczki do Niemiec, celem poznania kultury i tradycji sąsiadów oraz doskonalenie umiejętności językowych.
- Realizowanie projektów międzynarodowych w ramach wymiany młodzieży ze szkołami w Neubrandenburgu (Niemcy ) i we Włoszech (Florencja).
- Wyjazdy o charakterze integracyjnym i turystycznym m.in. związane z patronami naszych szkół - św. Dominikiem Savio i św. Janem Bosko (Włochy).
- Pielgrzymki, rekolekcje wyjazdowe.
Osiągnięcia szkoły Corocznie nasi licealiści otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych. Uzyskali wysokie lokaty w:
- Olimpiadzie Filozoficznej,
- Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości (patronat Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii),
- Konkursie Przyrodniczym,
- Olimpiadzie Religijnej.

Nasi uczniowie zdobywali indeksy i nagrody m.in.: w Olimpiadzie Języka Polskiego, w konkursie historycznym „Historicus Sum”, w konkursach recytatorskich, matematycznych „Kangur” i „Kwadratura Koła” oraz w zawodach sportowych.

Absolwenci liceum podejmują z powodzeniem naukę na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Liceum współpracuje m.in.: z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP, Uniwersytetem Szczecińskim, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Książnicą Pomorską.

Młodzież liceum zgodnie z chrześcijańską tradycją od wielu lat uczestniczy w akcjach charytatywnych m.in. organizuje zbiórki darów na rzecz Domu Samotnej Matki w Karwowie, organizuje przedstawienia dla mieszkańców Domu Kombatanta i
Seniora oraz dla dzieci przebywających na Oddziale Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej. Systematycznie organizowane są zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót