logo nabor szczecin
informator
Adres ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin
Telefon (091) 442 09 44
Fax (091) 428 24 99
E-mail szkola@zce.szczecin.pl
Strona WWW http://www.zcemip.szczecin.pl
Opis Technikum Morskie i Politechniczne kształci w następujących zawodach:
* technik żeglugi śródlądowej - Szkoła pod Patronatem Polskiego Związku Armatorów Śródlądowych
* technik mechatronik,
* technik mechanik - klasa patronacka Adamus S.A. ze specjalizacją ze specjalizacją z zakresu robotyki i automatyki
* technik nawigator morski
* technik mechanik okrętowy
* technik informatyk - KLASA REALIZUJĄCA PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO pod patronatem 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich.
* technik budowy jednostek pływających
* technik informatyk z elementami informatyki morskiej
Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają potrzebom lokalnego i unijnego rynku pracy.

Nauka trwa 4 lata. Szkoła zapewnia przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuację nauki w szkołach wyższych lub
policealnych.

Zapewniamy wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu technika. W celu realizacji praktycznej nauki zawodu współpracujemy z wiodącymi firmami zrzeszonymi w Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego, Grupą Azoty Police i wieloma innymi.

Zapewniamy dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje absolwenta szkoły, dodatkowe staże i praktyki w tym za granicą: Hiszpania, Niemcy

Egzaminy zawodowe we wszystkich kształconych zawodach odbywają się na terenie szkoły - w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych.
Zajęcia prowadzą nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, jak również współpracujący z placówką pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz praktycy -
pracownicy zaprzyjaźnionych firm.


DODATKOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W TRAKCIE TRWANIA NAUKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zainteresowanym uczniom naszej szkoły zapewniamy :
- przeprowadzenie i częściowe pokrycie kosztów egzaminu na uprawnienia SEP,
- atrakcyjne ceny kursów spawalniczych (w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej kursy są bezpłatne),
- atrakcyjne ceny kursów na operatora wózków widłowych,
- zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
- warsztaty kreatywności,
- dodatkowe zajęcia na kursach finansowanych z funduszy unijnych dostosowanych do potrzeb kierunkowych uczniów i ich zainteresowań .

W klasie technik informatyk realizowany jest PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO zgodnie z Decyzją Nr10/Szkol/P7 MON w sprawie Minimum programowego,
które gwarantuje naszym absolwentom skrócony czas trwania służby przygotowawczej.

Klasy:
-----------
- TECHNIK BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO i
- TECHNIK MECHANIK

objęte są PATRONATEM Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, a najlepsi uczniowie uzyskują FUNDOWANE STYPENDIA od trzeciego roku nauki.

ORGANIZUJEMY PŁATNE STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW!

Szkoła posiada:
----------------------
- sale lekcyjne i nowoczesne, specjalistyczne pracownie zawodowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne,
- pracownie zawodowe wyposażone zgodnie ze standardem wyposażenia wymaganym na egzaminie zawodowym,
- internat (kawiarenka internetowa, bilard, siłownia),
- stołówkę z domowym jedzeniem,
- doskonałą bazę sportową z : halę sportową, sauną i siłownią, pełnowymiarowym piłkarskim boiskiem trawiastym, bieżnią lekkoatletyczną 400 m, kortem
tenisowym, boiskiem piłkarskim o sztucznej nawierzchni 30x60 m, siłownię zewnętrzną,
- bibliotekę (wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do Internetu),
- internet bezprzewodowy w całej szkole,
- radiowęzeł.

Zapewniamy opiekę pielęgniarki i stomatologa.

NASZE ATUTY:
---------------------------
- posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
- dobre wyniki egzaminów zewnętrznych,
- dzięki współpracy z renomowanymi firmami kształcimy specjalistów cenionych na polskim i unijnym rynku pracy,
- pozyskujemy środki na wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje (zawodowe i umiejętności kluczowe) oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej biorąc
udział w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską - od 2009 roku pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych,
- bezpieczna i przyjazna uczniowi szkoła.
- dogodny dojazd,
Dodatkowe informacje Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Regulamin klasy wojskowej
Profil Facebook rocznika 2014/2018 - klasa wojskowa technik informatyk
Charakterystyka kierunków kształcenia
Rekrutacja 2017/2018
Dojazd Bezpośrednio przy szkole zatrzymują się autobusy linii:

- na ulicy BOGUMIŃSKIEJ: 58, 59, 63, 101, 107, F
- na ulicy HOŻEJ: A

Przykładowy dojazd:
------------------------------------
Załom - linia pośpieszna "C"- pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59)
Dworzec Główny – tramwaj nr 3 – plac Rodła- Hoża (101, 107, 59)
Pomorzany – tramwaj linii 12 - Matejki – Hoża (101, 107, 59)
Pogodno – linia 53 - Kołłątaja – Hoża (linia 63)
Niebuszewo – tramwaj linii 12 lub 2 - pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59)
Police - 101 i 107 – Hoża
Historia szkoły Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie jest publiczną placówką oświatową od 75 lat związaną ze szkodnictwem
zawodowym
wspierającym rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego.

Dziedziczymy tradycje dwóch liczących się na mapie edukacyjnej Szczecina szkół technicznych, których absolwenci byli i są do tej pory wysoko cenieni przez
pracodawców naszego regionu: Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego (dawna „Metalówka”) oraz Zespołu Szkół Technicznych i Morskich (spadkobierca
tradycji Technikum Budowy Okrętów). Korzenie obu placówek sięgają wczesnych lat powojennych.

Dla ZSTiM jest to rok 1949, kiedy to 1 stycznia powstaje Publiczna Średnia Szkoła Metalowa, która miała wykształcić wykwalifikowanych pracowników dla
szczecińskiej stoczni.Młodzież i dorośli zdobywali wiedzę w 2 i 3-letniej przyzakładowej szkole zasadniczej w zawodach: ślusarz wyposażenia, ślusarz kadłubowy i
ślusarz maszyn okrętowych. W roku 1958 powstaje technikum wieczorowe, a po 3 latach w 1961 roku młodzieżowy wydział Technikum Budowy Okrętów kształcący
początkowo w specjalnościach: montaż maszyn i urządzeń okrętowych oraz budowa kadłubów okrętowych; w dalszych latach: budowa maszyn i urządzeń
okrętowych,
budowa okrętów i statków oraz elektrotechnika okrętowa.

Początki ZCE to rok 1946, kiedy na terenie Fabryki Mechanizmów Samochodowych „Polmo” powołana została Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów
Inżynierii-Ursus, później przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową. Drugi człon szkoły wywodzi się z „Huty Szczecin”. 4 grudnia 1947 roku powołano
Gimnazjum Przemysłowe Zakładów Hutniczych-Szczecin, przekształcone następnie w Zasadniczą Szkołę Hutniczo-Metalową. W 1954 roku włączono Zasadniczą
Szkołę Metalową do siedziby Zasadniczej Szkoły Hutniczo-Metalowej powstałej przy Hucie, która odtąd występuje pod nazwą Zasadniczej Szkoły Metalowej. ZSTiM
w latach 70-tych jeszcze jako Technikum Budowy Okrętów kształciło również cudzoziemców m.in. Kubańczyków i Tunezyjczyków. W 1975 roku powstało 3-letnie
Średnie Studium Zawodowe o specjalnościach: zaopatrzenie i gospodarka materiałowa oraz ekonomika przemysłu. W roku 1976 technikum zostało przeniesione
do
budynku przy ul. Ludowej 11.
W 1977 roku powstaje Policealne Studium Zawodowe o specjalności: spawalnictwo, w 1982r. – 3-letnie technikum dla absolwentów szkoły zasadniczej, a w 1991r.
utworzone zostaje XV Liceum Ogólnokształcące – które wygasło w 1997 roku. W tym czasie w późniejszym ZCE w latach 1964-72 na bazie Zasadniczej Szkoły
Metalowej funkcjonowało Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne o specjalności technologia obróbki skrawaniem, przygotowujące nauczycieli praktycznej nauki
zawodu. W 1971 roku powstaje Liceum Zawodowe dające przygotowanie w takich zawodach jak: mechanik obróbki skrawania, mechanik budowy i naprawy
maszyn
oraz mechanik urządzeń chłodniczych.
25 września 1975 roku zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych nr1 im. prof. Henryka Mierzejewskiego. W skład zespołu wchodziły:
Zasadnicza Szkoła Metalowa, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących i Policealne Studium Zawodowe. W 1992
roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego, a z początkiem roku szkolnego 1994/95 na Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.

W tym samym okresie w późniejszym ZSTiM w roku 1994 z połączenia Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów i Technikum Budowy Okrętów powstaje Zespół Szkół
Budowy Okrętów. Jego siedziba mieści się na ulicy Willowej. Szkoła nadal kształci kadry dla przemysłu okrętowego, ale znacznie poszerza ofertę edukacyjną.
Rozpoczął się nowy etap w działalności placówki. Zacieśniła się współpraca ze stocznią, zostały wprowadzone innowacyjne programy kształcenia zawodowego.
W roku 2007 działalność rozpoczyna Technikum Morskie kształcące na potrzeby gospodarki morskiej szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i
Morskich..
Koła zainteresowań W szkole działają koła zainteresowań dające możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz pasji uczniów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Koła przedmiotowe:
-----------------------------
- informatyka (grafika komputerowa i inne wg zainteresowań bieżących uczniów),
- mechatronika (konstruowanie i programowanie robotów i urządzeń mechatronicznych),
- gastronomia,
- przedmiotów ogólnokształcących oraz fakultety maturalne,
- koło energii odnawialnych OZE,
- szkolne Mini Przedsiębiorstwo.

Koła sportowe i turystyczne:
------------------------------------------------
- Szkolne Koło Krajoznawczo –Turystyczne,
- Szkolne Koło Edukacji Morskiej,
- Szkolna Kompania Reprezentacyjna,
- klub nurkowy,
- sekcja kajakowa,
- sekcja koszykówki,
- sekcja piłki nożnej,
- sekcja siatkówki,
- sztuki walki.
- koło łucznicze i strzelecki.

Koła artystyczne :
------------------------------
- zespół muzyczny (szantowy),
- Teatr szkolny Vitamina.
Kontakty zagraniczne Szkoła uczestniczy w projektach organizowanych w ramach Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Akcji e –Twinning, Erasmus

W bieżącym roku szkolnym uczestniczyć będziemy w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus + w Hiszpanii i Niemczech.

We współpracy z partnerami niemieckim organizujemy wyjazdy zawodoznawcze na Targi Informatyki i Telekomunikacji CeBit do Hannoweru oraz Targi
Innowacyjności Hannover Messe.
Osiągnięcia szkoły Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Uznania w zakresie kształcenia morskiego i żeglugi śródlądowej.

Współpracujemy na mocy podpisanych porozumień min. z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorskim Klastrem Morskim,
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Polskim Związkiem Armatorów Śródlądowych
Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości i przedsiębiorcami indywidualnymi.

Corocznie uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych, np. „Podaruj dzieciom iskierkę radości”, „Górze grosza”, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają dodatkowe kwalifikacje potwierdzone oficjalnymi certyfikatami.

Od 2009 roku uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego korzystają z boiska o sztucznej nawierzchni zbudowanego w ramach programu Ministerstwa Sportu
PZU „Blisko boisko”, a od grudnia 2015 do dyspozycji uczniów i społeczności lokalnej oddana została 12 stanowiskowa siłownia „pod chmurką”.

Uczniowie klasy wojskowej od 3 lat uświetniają wiele uroczystości szkolnych i świąt jednostki patronackiej prezentacjami musztry paradnej.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, uzyskując wysokie lokaty w tym tytuły laureatów i finalistów min. w:
* Olimpiadzie Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
• Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”,
• Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
• zawodach modeli samochodów napędzanych energią solarną – w tym roku wyjeżdżamy na zawody międzynarodowe do Francji,
• Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie,
• konkursach językowych „Test Oxford plus” oraz „Olimpus”,
• Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych,
• Konkursie Wiedzy o HIV / AIDS,
• Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Super Technika Mechatronika,
• Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim,
• Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim,
• Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
• Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Kalmar”
• międzyszkolnych zawodach sportowych.

Nasi uczniowie przedstawili swoje pomysły techniczne na KONKURSIE NAUKOWYM E(X)PLORY.

W ciągu ostatnich 6 lat uczestniczyliśmy w 6 projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, których celem głównym było umożliwienie zdobycia przez uczniów naszej szkoły dodatkowych kwalifikacji.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót