logo nabor szczecin
informator
VI Liceum Ogólnokształcące
Adres ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin
Telefon (91) 48 46 088
Fax (91) 48 46 088
E-mail sekretariat@lo6.szczecin.pl
Strona WWW http://www.lo6.szczecin.pl
Opis VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego to szkoła z tradycjami, której historia rozpoczyna się w 1949 r. Od początku swego istnienia szkoła imponowała aktywnością i zaangażowaniem
nauczycieli i uczniów, wysokim poziomem nauczania oraz dobrymi, a nawet bardzo dobrymi efektami kształcenia. Szkoła od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w
Polsce – w rankingu ogłoszonym w roku 2015 znajduje się na 317 miejscu w kraju z tytułem Brązowej Szkoły 2015, w roku 2017 jako szkoła 500+.. Posiada certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły
Jakości, a od 2014 - tytuł Szkoły E(x)plory.
VI LO należy do szkół sukcesu, czyli zapewnia bardzo duży przyrost wiedzy i umiejętności (według Wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD). Nazwiska uczniów możemy znaleźć wśród:
laureatów oraz finalistów licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych, stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Miasta. O randze Szóstki świadczą także losy jej absolwentów. Wielu
spośród nich osiągnęło sukcesy zawodowe i naukowe w kraju i na świecie (naukowcy, lekarze, prawnicy, aktorzy, redaktorzy radiowo-telewizyjni i prasowi).
Obecnie w VI LO kształci się 360 uczniów w 12 oddziałach.

W planie dydaktyczno-wychowawczym realizowane są przede wszystkim następujące cele:
1. systematyczna dbałość o najwyższy poziom edukacji i przygotowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym,
2. indywidualizacja pracy z uczniami (wsparcie w pokonywaniu trudności oraz rozwijanie uzdolnień),
3. kształtowanie postaw obywatelskich, łączenie tradycji z nowoczesnością,
4. wspomaganie uczniów w tworzeniu indywidualnych planów życiowych i osiąganiu sukcesów na miarę własnych możliwości (współpraca ze środowiskiem nauki, kultury i biznesu, organizacjami
środowiskowymi i charytatywnymi),
5. zachęcanie uczniów do rozwijania swoich pasji poprzez koła zainteresowań, wycieczki edukacyjne, warsztaty i udział w życiu kulturalnym miasta,
6. przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym (Parlament Uczniowski, Rada Pięciu, Młodzieżowa Rada Miasta, wolontariat).

Liceum ma stały dostęp do internetu, dwie nowoczesne pracownie multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, która pełni także funkcję centrum multimedialnego. Zajęcia lekcyjne
odbywają się w gabinetach wyposażonych w sprzęt audio-wideo, rzutniki multimedialne, tablicę interaktywną i komputery z dostępem do internetu. Zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe prowadzone są w
doskonale wyposażonych gabinetach: biologicznym, chemicznym i fizycznym. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wyremontowanej dużej sali gimnastycznej, małej sali
do ćwiczeń grupowych i siłowni. W szczególny sposób szkoła zwraca uwagę na rozwój kulturalny uczniów poprzez liczne i godne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych, plenerowych i
warsztatowych (spektakle teatralne i operowe, wystawy malarskie i fotograficzne, ogólnopolski projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej). Uczniowie poszczególnych klas systematycznie biorą udział
w wykładach, ćwiczeniach oraz konferencjach organizowanych przez US, PUM, ZUT, IPN oraz OIRP. Poszczególne profile klas objęte są następującymi patronatami:
Wydziału Prawa i Administracji US, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego i Technoparku Pomerania.
W pierwszych dniach września organizowane są wyjazdowe warsztaty integracyjne dla klas pierwszych. W kolejnych latach nauki – wycieczki edukacyjne związane z profilem danej klasy.
Dyrekcja i wychowawcy klas systematycznie współpracują z Radą Rodziców VI LO, włączając rodziców w realizację przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych (organizacja uroczystości szkolnych,
spotkań klasowych, imprez sportowych i artystycznych oraz dydaktycznych (prelekcje tematyczne lekarzy, prawników, konferencje naukowe, itp.). Uczniowie poprzez działalność w samorządach
klasowych i Radzie Pięciu są autentycznymi współdecydentami oraz gospodarzami życia szkolnego VI LO.
W szkole działa klub uczniowski i sklepik szkolny, uczniowie mogą korzystać z obiadów w szkole podstawowej po sąsiedzku.

Nauka w VI LO odbywa się na jedną zmianę od 7.45, zwykle nie dłużej niż do 15.10.
Dodatkowe informacje Facebook
Strona szkoły
Dojazd Tramwaje linii 5,7,9, autobus linii 86
Historia szkoły Historia szkoły:
Historia Szóstki zaczyna się w 1949 r., kiedy to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powołało Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD nr 2. Od 1956 r. placówka znana jest jako Szkoła
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr VI, które od 1961r. istnieje już samodzielnie, a od 1958 r. ma swojego patrona: Stefana Czarnieckiego. Imię sławnego hetmana nadano szkole dla uczczenia
300 rocznicy pobytu jego wojsk na Pomorzu Zachodnim. Dotychczas szkołą zarządzało dziewięciu dyrektorów, a pracowało w niej ok. 320 nauczycieli. Od początku swego istnienia szkoła imponowała
aktywnością i zaangażowaniem nauczycieli i uczniów. VI LO ukończyło wielu znanych i cenionych lekarzy, inżynierów, dziennikarzy. Szóstka to szkoła, w której panuje klimat twórczej współpracy i
życzliwości.
Obecnie dyrektorem szkoły jest pani mgr Bożena Ulchurska - Jackowska.
Koła zainteresowań Koła zainteresowań:
• tworzone są według profilów (wpisane w program danej klasy) lub zgodnie z zapotrzebowaniem,
• pozwalają poszerzyć wiedzę w wybranej dziedzinie oraz udoskonalić umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym,
• umożliwiają rozwój zainteresowań i predyspozycji ucznia,
• stwarzają możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego.
Koło biologiczne:
• uczniowie prowadzą prace badawcze, projekty oraz przygotowują się do konkursów i olimpiad - biologicznej oraz ekologicznej.
Koło biochemiczne:
• uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie biochemicznych podstaw życia i głównych kierunków przemian metabolicznych.
Koło dziennikarskie:
• uczniowie poznają podstawy dziennikarstwa oraz technik redakcyjnych; uczestniczą w zajęciach w radiu i TV, spotkaniach z
dziennikarzami; redagują szkolną gazetkę Zbliżenia.
Koło informatyczne:
• uczniowie nabywają umiejętności w zakresie podstaw informatyki, tworzenia stron internetowych, pisania algorytmów, programowania.
Koło Debat Oksfordzkich:
• uczniowie nabywają umiejętności z zakresu retoryki; poznają zasady trafnej argumentacji dotyczącej potwierdzenia lub obalenia
postawionej tezy.
Koło matematyczne:
• uczniowie realizują program Jak polubić matematykę?, który w atrakcyjny sposób przybliża trudne treści.
Koło języka angielskiego:
• uczniowie rozwijają kompetencje językowe z zakresu biochemii i medycyny, poszerzają zakres słownictwa specjalistycznego.
Koło języka niemieckiego:
• uczniowie rozwijają kompetencje językowe oraz poszerzają wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.
Koło języka rosyjskiego:
• uczniowie rozwijają kompetencje językowe
Koło sportowe:
• uczniowie rozwijają sprawność fizyczną w sekcjach: siatkówki, koszykówki i aerobiku; przygotowują się do udziału w rozgrywkach
międzyszkolnych.
Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy:
• uczniowie uczestniczą w ciekawych wędrówkach i wycieczkach, dzięki którym poznają walory naszego regionu; biorą udział
w zorganizowanych rajdach (również w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych)
Kontakty zagraniczne Kontakty zagraniczne:
• Wymiana młodzieży z Widukind-Gymnasium w Enger, dającą szansę poznania realiów życia codziennego naszych zachodnich sąsiadów i doskonalenia kompetencji językowych. Wspólne projekty
są dotowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
• Współpraca partnerska z Einstein-Gymnasium w Angermunde. Uczestniczyliśmy także w projektach muzycznych i teatralnych realizowanych przez naszych uczniów i młodzież niemiecką w
ramach programu Komisji Europejskiej "Młodzież dla Europy", akcja "Młodzież w Działaniu", wspierającego wymianę młodzieży w ramach Unii Europejskiej.
• Wymiana młodzieży VI LO z młodzieżą ze szkoły w Sankt Petersburgu.
• Językowo-krajoznawcze wyjazdy za granicę
Osiągnięcia szkoły Osiągnięcia szkoły:
Nasi uczniowie od lat uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (dzięki czemu szkoła znajduje się w czołówce najlepszych szczecińskich liceów); studiują na wybranych przez siebie
kierunkach w kraju i za granicą; z powodzeniem biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Osiągnięcia uczniów w ostatnich latach:
• udział w części pisemnej zawodów II stopnia XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2017 r.
• czworo laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach 2017 r.
• nagrody i wyróżnienia dla trzech uczennic uczestniczących w konkursie MÓJ JĘZYK OJCZYSTY, CZYLI NAJTRUDNIEJSZE SŁOWO zorganizowany przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 2017 r.
• finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd” 2016 r.
• kwalifikacja do finału Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie 2017
• kwalifikacja do finału Debat Oksfordzkich 2017 r.
• udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Naukowców E(x)plory 2017
• Laureat I miejsca XXI Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Fizyki 2016 r.
• Finalistka XXII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki 2017 r.
• I miejsce w konkursie "Fizyka w Medycynie"
• udział w II etapie IX Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej 2016 r.
• Laureat z wyróżnieniem II Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu zorganizowanego przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne i V Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
w Szczecinie 2017 r.
• II miejsce w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczecinie 2016 r.
• Mistrzostwo Szczecina Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt 2015/2016
• Mistrzostwo Szczecina Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym chłopców 2015/2016
• III miejsce w Mistrzostwach Szczecina Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt 2015/2016
• I miejsce w Międzyszkolnym turnieju Squasha zdobyte przez dziewczęta 2015/2016
• II miejsce zdobyte przez uczennicę w Mistrzostwach Szczecina Szkół Ponadgimnazjalnych na ergonometrze wioślarskim 2016 r.

Nasi uczniowie otrzymują certyfikaty za udział w projektach „Licealista w świecie nauki” oraz „MAM PUM”
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót