Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - G_Mechatronik
Nazwa oddziału

 G_Mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mechatronik obsługuje i naprawia urządzenia znajdujące zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, medycznym, w zabawkach, sprzęcie AGD. Przygotowuje elementy, podzespoły do montażu oraz montuje je podłącza urządzenia mechatroniczne do układów zasilania. Obsługuje interfejs użytkownika służący komunikowaniu się urządzenia z operatorem. Odpowiada za oprogramowanie komputerowe urządzenia. Montuje elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych. Przeprowadza konserwację urządzeń mechatronicznych. Wykonuje prace związane z elektromechaniką, technologią cyfrową, pneumatyką, hydrauliką, robotyką.

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie mechatronik mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

K1 - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

-               montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

-               wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

-               wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

Egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

CERTYFIKATY

 

Absolwent Branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie MECHATRONIK po zdaniu egzaminu uzyskuje potwierdzenie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Może uzyskać również dyplom zawodowy w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

-         elektrotechnika i elektronika

-         technologie i konstrukcje mechaniczne

-         pneumatyka i hydraulika

-         urządzenia i systemy mechatroniczne

-         język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

-              pracownia elektryczna i elektroniczna

-              pracownia mechaniczna

-              pracownia pneumatyki i hydrauliki

-              pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie mechatronik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)       montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2)       wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3)       wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji
i podzielności uwagi. Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY (ZDJĘCIA LUB FILMY)