Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - G_Tpt Technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 G_Tpt Technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej – z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej. W zależności od rodzaju miejsca pracy, technik eksploatacji portów i terminali na co dzień zajmuje się:

 planowaniem i wykonywaniem prac, które dotyczą eksploatacji portów i terminali,

organizowaniem prac z zakresu eksploatacji środków transportu i obsługi podróżnych,

organizowaniem pracy związanej z magazynowaniem,

 składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, a także prowadzeniem dokumentacji z tego zakresu,

nadzorowaniem prac z zakresu ważenia ładunków, sortowania i etykietowania,

organizacją prac pomocniczych (czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków) wykonywanych dla jednostek transportu dalekiego,

pobieraniem i zdawaniem sprzętu przeładunkowego, a także dbaniem o jego dobry stan, poprzez zlecanie naprawy i konserwacji sprzętu,

 optymalizowaniem rozmieszczenia załadunku w ładowniach statków i samolotów,

organizowaniem przewozów w obrębie konkretnych portów i terminali.


Aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania powyższych obowiązków, konieczna jest nauka na kierunku, który przygotowuje do pracy w charakterze technika eksploatacji portów i terminali.

 


KWALIFIKACJE

 

Uczniowie w trakcie nauki  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K1 - SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach  - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizowania  i wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach.

 

K2 - SPL.03 . Obsługa ładunków w portach i terminalach – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej w technikum 4-letnim lub pod koniec pierwszego semestru klasy piątej
w technikum 5-letnim.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności  organizowania prac związanych z obsługą ładunków i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach. Ważna jest również umiejętność organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego
w portach i terminalach.

 

CERTYFIKATY

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskała wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - dyplom technika.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

- język angielski zawodowy,

- podstawy eksploatacji portów i terminali,

- organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach,

- wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach,

- organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach,

- prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach,

- organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach,

 

 ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

 

Celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali  jest przygotowanie absolwenta
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

magazynowanie różnego rodzaju ładunków (w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, żywych zwierząt) w portach i terminalach,

-    obsługa ładunków w portach i terminalach,

-   obsługa środków transportu w portach morskich i rzecznych, a także w terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych,

   przygotowanie dokumentów do przeładunku i magazynowania towarów,

-   wybór odpowiednich środków transportu do obsługi portów i terminali,

-  obsługa systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali,

-  obliczanie kosztów przeładunku i magazynowania towarów, a także obsługi pasażerów.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Technicy eksploatacji portów i terminali zatrudniani są w agencjach obsługi portów rzecznych, morskich      i lotniczych, liniach lotniczych, portach rzecznych i morskich,  przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, biurach podróży, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania
i zwiedzania całego świata. Absolwenci tego kierunku mogą również kontynuować kształcenie na studiach wyższych na atrakcyjnych kierunkach: transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka
w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki "mundurowe", itp. Zawód ten jest także ciekawą propozycją dla osób wiążących swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.