Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - G_Technik mechanik
Nazwa oddziału

 G_Technik mechanik

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Fizyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 Podstawowymi czynnościami w zawodzie technik są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC (kwalifikacja MEC.05. - Użytkowanie obrabiarek skrawających ).

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

Druga kwalifikacja MEC.09. przygotowuje absolwenta do wykonywania zadań zawodowych polegających na organizowaniu procesu produkcji.

Dodatkowym atutami absolwenta są następujące umiejętności:

-  programowania obrabiarek sterownych numerycznie CNC,

- projektowanie maszyn i urządzeń w systemach CAD (AutoCAD i SolidWorks).

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki w technikum mechanicznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – technikum 4 letnie (egzamin odbywa się na koniec klasy 3); technikum 5 letnie (egzamin odbywa się na koniec klasy 4).

1.Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.

 

2.Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.

3.Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.

4.Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń -  technikum 4 letnie (egzamin odbywa się w połowie klasy 4); technikum 5 letnie (egzamin odbywa się w połowie klasy 5).

1.Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

   2.Nadzorowanie przebiegu produkcji.

CERTYFIKATY

 Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

-       Bezpieczeństwo i higiena pracy

-       Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

-       Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

-       Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

-       Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

-       Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

-       Język obcy zawodowy

-       Podstawy procesów produkcyjnych

-       Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

-       Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej

4) wykonywania zadań zawodowych polegających na organizowaniu procesu produkcji.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie  części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.