Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - G_Klasa psychologiczno-penitencjarna - mundurowa
Nazwa oddziału

 G_Klasa psychologiczno-penitencjarna - mundurowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa o profilu psychologiczno-penitencjarnym jest propozycją dla uczniów zainteresowanych pracą terapeutyczno-resocjalizacyjną w placówkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych czy w żandarmerii wojskowej. Absolwenci tego profilu posiądą umiejętności planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w instytucjach izolacji społecznej – zakładach karnych - jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy. Poznają metody i zasady postępowania resocjalizacyjnego, techniki mediacji i negocjacji oraz podstawy psychologii resocjalizacyjnej. Ponadto uczniowie zdobędą wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek penitencjarnych, obowiązków i praw osadzonych, nauczą się skutecznych technik interwencji i samoobrony. Jako oddział o charakterze mundurowym klasa ta przygotuje również absolwentów do pracy w innych służbach mundurowych.