Świętochłowice
Klub dziecięcy
Klub dziecięcy nr 3
Adres
K. Miarki 1, 41-600 Świętochłowice
Telefon
534-796-266, 32 700-16-01
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Osmelak
Typ placówki
Klub dziecięcy
Opis
Klub dziecięcy nr 3 znajduje się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1  w Świętochłowicach.Pomieszczenia klubu znajdują się na parterze budynku, do których prowadzi oddzielne wejście.
Zasady odpłatności

Zasady odpłatności określone zostały Uchwałą
nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020r.


Podstawę do obliczenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w ZOND stanowi dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych przypadający na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym wykazany w oświadczeniu, w którym rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego os osób fizycznych), m.in.: dochody z umów cywilnoprawnych, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury, renty, dochody z działalności gospodarczej, dochody z kapitałów pieniężnych, dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i inne dochody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na żądanie dyrektora ZOND rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przedstawić do wglądu PIT za rok poprzedni, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, paski potwierdzające wynagrodzenie, decyzję emerytalne lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód.

 Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

Opłaty wpłacane są przez rodziców przelewem na konto: 

PKP BP S.A. nr 13 1020 2313 0000 3702 0573 8028.


Zasady zwrotów opłaty miesięcznej w przypadku nieobecności dziecka w placówce od 5 dnia reguluje  Uchwała nr XXXII/289/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r.

Personel
Gwarantujemy profesjonalną opiekę dla dzieci. Zatrudniamy  wykwalifikowane opiekunki dziecięce.Kwalifikacje  personelu są zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.)
Żywienie
Dzieci żywione są zgodnie z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia. Podawane są 4 posiłki dziennie: śniadanie, 2 śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. W jadłospisie zawarte zostaną informacje o składnikach, w tym o składnikach powodujących alergie i reakcje nietolerancji zgodnie z obowiązującym prawem.
Zakres wiekowy
od 1 do 3 lat
Godziny pracy
od 6:00 do 16:00
Łączna liczba miejsc
20
Organ prowadzący
Gmina Świętochłowice
Opis udogodnień
Sala dziecięca, toaleta oraz szatnia znajduje się na jednym poziomie.
Wolne miejsca
14
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Ogródek

 Parking

 Winda

Pliki do pobrania
Uchwała nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020r.
Uchwała nr XXXII/289/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r.
Oświadczenie o dochodach
Regulamin rekrutacji 2021
Klauzula informacyjna RODO