Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Telefon
0 68 475 22 75
Fax
0 68 475 22 75
E-mail
sp6swiebodzin@wp.pl
Strona www
https://psp6swiebodzin.com.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie
Opis
Obecnie w szkole uczy się799 uczniów w 36 oddzialach od klas pierwszych do szóstych. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. Motto szkoły brzmi: "Uczeń potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie - bo to jest jego życie. Potrafi myśleć i działać z innymi - bo żyje wśród innych." Kadrę szkoły tworzą dobrze przygotowani nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej.Wspierają ich zaangażowani i sumienni pracownicy obsługi. Nauczyciele z przekonaniem w pracy z uczniami stosują od dawna sprawdzone ale także najnowsze metody nauczania. Nasz zespół pracowników z zaangażowaniem pracuje nad tym, aby każdy absolwent opuszczający mury naszej szkoły był: - samodzielny, - uczciwy, - odpowiedzialny, -ciekawy świata, -tolerancyjny, -obowiązkowy i punktualny oraz by: -szanował prawo i godność innych ludzi, - nabywał wiedzę i umiejętności, -myślał logicznie, - umiejętnie wyrażał i uzasadniał swoje sądy, - pracował nad emocjami i swoją osobowością. Staramy się ukierunkować nasze oddziaływania wychowawcze ustalając priorytety, którymi dla nas są: - umiejetne i twórcze życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w społeczeństwie, - poznanie i stosowanie zachowań służących szeroko pojętemu zdrowiu własnemu i bliskich ludzi, - stosowanie i propagowanie postaw proekologicznych. Szkoła prowadzi nauczanie etyki oraz religii różnych wyznań. W pracy z uczniami wspierają nauczycieli pedagodzy szkolni, logopeda oraz specjaliści terapii i rewalidacji. Szkoła skutecznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz licznymi instytucjami wspomagającymi. Wykwalifikowana kadra dba o budowanie dobrych relacji i więzi między dziećmi oraz odpowiedni poziom oferowanych zajęć umożliwiając właściwy rozwój. Dużo uwagi poświęca się kontaktom z rodzicami, którzy chętnie i licznie współpracują ze szkołą. Poprzez właściwy dobór zajęć dbamy o w miarę najpełniejszy rozwój każdego dziecka. Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia nie tylko w ciekawych zajęciach, ale także w różnych konkursach i projektach. Zdobyte w nich nagrody i wyróżnienia motywują do aktywności i umożliwiają solidne przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum. Budynek szkoły jest bezpieczny, wyposażony w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Bezpieczeństwo dzieci w placówce wzmocnił system kontroli wejść i wyjść do i ze szkoły.Ponad 96% rodziców naszych uczniów wyraża zadowolenie z jego wprowadzenia. Do dyspozycji naszych uczniów mamy bogato wyposażone miejsce zabaw oraz plac zabaw. Kuchnia szkolna umożliwia skorzystanie z obiadów, a świetlica zapewnia opiekę po zajęciach lekcyjnych (7.00-15.30). O zdrowie i bezpieczeństwo dba też pielęgniarka szkolna obecna w szkole codziennie.Prowadzi program profilaktyki prozdrowotnej i edukuje uczniów w zakresie ochrony zdrowia. Szkoła organizuje dowóz uczniów dojeżdżających, zamieszkałych w obwodzie. Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się liczne imprezy i akcje organizowane przez szkołę we współpracy z rodzicami - festyn szkolny F6 - Forma na szóstkę, kiermasze świąteczne Dzień Patrona Szkoły. Prężnie i z zaangażowaniem działająca Rada Rodziców od kilku lat organizuje coroczny Bal Charytatywny. Nasza szkoła w ciągu ostatnich lat rozwija się bardzo prężnie, jej ranga w środowisku lokalnym systematycznie wzrasta. Wielu mieszkańców południowej części Świebodzina jest z nią związanych szczególnymi emocjami, gdyż kolejne pokolenia są absolwentami "szóstki".
Języki
angielski
Osiągnięcia
Szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami uczniów w wielu dziedzinach. Corocznie uczniowie szkoły uzyskują tytuły laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Większość uczniów osiąga wysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Szkoła realizuje różnorodne programy edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka. W 2012 roku uzyskała prestiżowy tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej, który utrzymaliśmy do chwili obecnej. Uzyskaliśmy też tytuł "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: i "Szkołą z pasją". W roku szkolnym 2014/15 uzyskaliśmy tytuł "Szkoły z klasą 2.0", dzięki realizacji projektów, które umożliwiły uczniom i nauczycielom stosowanie metod edukacji XXI wieku opartych na TIK czyli technologiach informacyjno - komunikacyjnych. Dzięki temu uzyskaliśmy tytuł "Cyfrowej Szkoły". W bieżącym roku szkolnym realizujemy program "Wf z klasą" wspierając sprawność i rozwój kondycję fizyczną naszych uczniów. Co roku z dużymi sukcesami realizujemy zadania programów: "Szkoła bez przemocy" oraz "Trzymaj formę". Pozyskujemy znaczne dotacje unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz granty na realizację programów rozwojowych i wyrównujących sznase edukacyjne oraz poszerzających zakres działań dydaktycznych. Od 2008 roku zrealizowaliśmy 2 edycje programu rozwojowego Lubuska Szkoła Równych Szans, dwa granty ekologiczne, m.in.: "Dobre rady na plastikowe odpady". W 2011 roku uzyskaliśmy jako jedna z dwóch szkół w woj. lubuskim grant na realizację programu ekologicznego "Spotkajmy się w naszym Ogrodzie Ptasich Marzeń". Szkoła posiada liczne certyfikaty i wdraża wartościowe innowacje pedagogiczne. Prowadzimy różnorodne akcje i programy rozwijające świadomość zdrowotną, propagujące zdrowy styl życia, w tym zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i sporcie. Zdobywają laury w konkursach recytatorskich, plastycznych, poetyckich i innych. Od kilku lat szkoła organizuje Gminny Konkurs Rachunkowy Abakus oraz Kornelowski Alfik Matematyczny.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Dzieci, które rozpoczynały naukę w wieku sześciu lat były w naszej szkole zawsze. Od pięciu lat ich liczba systematycznie rośnie. W roku szkolnym 2015/2016 uczniami szkoły zostało 135 dzieci sześcioletnich. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do pracy z dziećmi 6 - letnimi. Sale lekcyjne są przytulne, kolorowe, dobrze wyposażone. Dzieci mogą korzystać z miejsca zabaw i sal do ćwiczeń ruchowych i korekcyjnych. Najmłodsi uczniowie korzystają z wyremontowanej dużej sali gimnastycznej z bezpieczną nawierzchnią, a także z przyszkolnego placu zabaw. W każdej klasie wydzielona jest część lekcyjna i rekreacyjną, część zajęć prowadzona jest w formie zabawy, na "dywanie". Dzieci nie siedzą ciągle w ławkach. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej są przygotowane do pracy z dziećmi sześcioletnimi, mają duże doświadczenie w stosowaniu metod nauczania dostosowanych do wieku i możliwości uczniów. Prowadzone są z uczniami kąciki tematyczne np.: przyrodnicze, czytelnicze,sportowe, muzyczne, które wspierają rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. Duży, bezpieczny teren wokół szkoły sprzyja organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Sześciolatki uczące się w naszej szkole już w pierwszej klasie osiągają znaczace sukcesy - rokrocznie w konkursie organizowanym przez MEN "Mam 6 lat. Chcę poznawać świat - idę do szkoły" nasi 6 -letni uczniowie uzyskiwali wyróznienia i nagrody na szczeblu wojewódzkim.
Zajęcia pozalekcyjne
Oferujemy zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,socjoterapeutyczne,gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne. W ramach zajęć dodatkowych chętne dzieci mogą zgłębiać tajniki etyki. Uczniowie korzystają z bogatej oferty kół zainteresowań: kółek matematycznych, dziennikarskiego, przyrodniczego,ekologicznych, języka angielskiego, Klubu Młodego Europejczyka, teatralnego, tanecznego, origami, SKS, kół plastycznych. Prężnie działają: Klub Zdrowego Odżywiania, Ekozespoły oraz koło zajęć praktyczno - technicznych "Wiem co jem", na którym uczniowie uczą się samodzielnego przygotowywania smacznych i zdrowych potraw.
Dojazd
Uczniowie naszej szkoły zamieszkujący wioski w rejonie szkoły mają zapewniony bezpieczny dojazd do szkoły pod opieką doświadczonych opiekunów dowozu.
Historia
Szkoła powstała w 1986 roku - od września 2016 r. rozpoczynamy 31 rok pracy.
Kontakty zagraniczne
Nauczyciele wykorzystują program eTwinning oraz możliwości mediów cyfrowych, które stają się skutecznym i efektywnym narzędziem w nauczaniu języka obcego, poznawaniu przyrody, geografii i kultury innych krajów a także w nawiązywaniu kontaków z rówieśnikami z innych krajów Europy.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe