Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 4750966
Fax
68 4750966
E-mail
psp2swiebodzin@poczta.fm
Strona www
http://psp2.swiebodzin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie
Opis
"Uczę się aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę sie,aby żyć wspólnie, uczę się, aby być." Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im Fryderyka Chopina jest placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom, środowisku . PSP nr 2 uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie. Dąży do wprowadzania swoich uczniów w różnorodne dziedziny życia, a także zapewnia możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu, rozrywki, odpoczynku. Szkoła zmierza do wzmacniania poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę kulturotwórczą kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej. Nasza placówka zlokalizowana jest w parku, w centralnej części miasta. Mieści się w dwóch budynkach, w których znajdują się : Budynek "A" - gabinety przedmiotowe klas IV-VI, - biblioteka i czytelnia z bogatym, systematycznie uzupełnianym księgozbiorem, wideoteka, komputerami, aula ze sceną, - gabinet dyrektora, wicedyrektora i sekretariat szkolny, - gabinet pedagoga, - pracownia komputerowa dla klas IV-VI, Budynek "B" - klaso- pracownie edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, - stołówka szkolna, - świetlica, - gabinet pielęgniarki, - sala komputerowa dla klas 0-III, - sala do realizacji wychowania przedszkolnego, - sala gimnastyczna (mała i duża) dobrze wyposażona w urządzenia i sprzęt sportowy. PSP nr 2 dba o wysoką jakości i profesjonalizm pracy pedagogicznej. Zatrudnia dobrze przygotowanych nauczycieli z bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej. Jest otwarta na współprace z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Szkoła posiada swoją historię i bogate tradycje - rozpoczęła działalność 17.09.1945r., - uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie im. Fryderyka Chopina nastąpiło 30.01.1965r., - przyjęcie własnego hymnu nastąpiło w dniach 23-28.03.1976r., - 01.09.1990r. oddano nowy budynek dydaktyczny szkoły. Szkoła rozwija się bardzo prężnie, wzrasta jej ranga w środowisku lokalnym. Wielu mieszkańców miasta jest z nią emocjonalnie związanych, gdyż całe pokolenia są jej absolwentami. Uczeń - absolwent szkoły: - posiada dużą wiedzę i umiejętności, - myśli krytycznie, - umie wyrazić i uzasadnić swoje sądy, - jest pracowity i wytrwały, - umie komunikować się z innymi ludźmi, - jest zdolny do głębokiego kontaktu duchowego z drugim człowiekiem, - pracuje nad emocjami, - potrafi dokonać samooceny, - jest odpowiedzialny za siebie i innych, - umie się koncentrować.
Języki
niemiecki
Osiągnięcia
Osiągnięcia: - Szkoła realizuje różnorodne innowacje pedagogiczne, - pozyskuje dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów wyrównujących szanse edukacyjne uczniów - stosuje i rozwija sprawdzone, jak i nowe metody nauczania, - uczestniczyła w projekcie "Sokrates Comenius", - posiada certyfikat "Szkoła bez przemocy", - uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie klasy VI, - są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, - biorą udział w szerokiej gamie konkursów językowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, sportowych o zasięgu ogólnopolskim, zajmują w nich czołowe miejsca.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Uczniowie klas pierwszych uczą się w budynku przeznaczonym dla edukacji wczesnoszkolnej. Kadra nauczycielska jest przygotowana pod kątem pracy z uczniem sześcioletnim. Klasy są wyposażone w pomoce dydaktyczne ułatwiające kreatywny rozwój dziecka sześcioletniego. Szkoła posiada plac zabaw oraz salę zabaw przeznaczoną dla uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia wyrównywania wiedzy, - zajęcia teatralne, - zajęcia wspomagające ucznia zdolnego, - kółka przedmiotowe i językowe, - zajęcia socjoterapeutyczne, - gazetka szkolna.
Dojazd
W ramach dowozów szkolnych zapewniamy dowóz dzieci z Grodziszcza i Ługowa. Godziny dowozów są dostosowane do planu lekcji.
Dodatkowe cechy