Sulęcin
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - 1 technik handlowiec BSIIS
Nazwa oddziału

 1 technik handlowiec BSIIS

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia

Opis

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Technik handlowiec pełni bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem. Jest odpowiedzialny za utrzymywanie dobrych relacji z klientami i dostawcami. Z jednej strony obsługuje klientów, z drugiej jest w stałym kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Ponadto dba o sprawną realizację zamówień oraz nadzoruje proces reklamacji.

Okres nauki: 2 lata

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik handlowiec to zawód dla osób, które:

 • są aktywne i komunikatywne,
 • posiadają poczucie estetyki,
 • potrafią szybko radzić sobie z napotkanymi problemami,
 • są otwarte na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • są gotowe do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Czego uczy się technik handlowiec?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Jaką kwalifikację uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik handlowiec?

 • AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.

I co dalej…?

Technik handlowiec może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach, na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla,
  - punktach sprzedaży detalicznej,
  - hurtowniach,
  - magazynach,
  - może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.