Sulęcin
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - 1 technik mechatronik BSIIS
Nazwa oddziału

 1 technik mechatronik BSIIS

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia

Opis

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Technik mechanik zajmuje się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Okres nauki: 2 lata

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik nabędzie umiejętności w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • organizowania procesu produkcji.

Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie w:

 • produkcji,
 • organizacji i nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości,
 • zakładach w charakterze instalatora i wprowadzającego do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • zakładach jako dozorujący pracę,
 • zakładach jako konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.