Sulęcin
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - 1 technik pojazdów samochodowych BSIIS
Nazwa oddziału

 1 technik pojazdów samochodowych BSIIS

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia

Opis

Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

ZAWÓD DLA PASJONATÓW MOTORYZACJI

Okres nauki: 2 lata

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik pojazdów samochodowych powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się motoryzacją,
 • mają zdolności manualne,
 • są kreatywne i przedsiębiorcze,
 • chcą się rozwijać, szkolić, przygotowywać do wyzwań współczesnej techniki.


Czego uczy się technik pojazdów samochodowych?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych,
 • wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych?

 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.


I co dalej…?

Technik  pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.