logo nabor sanok
informator
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
Adres ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok
Telefon 13 46 323 85
Fax 13 46 323 85
E-mail zszsanok@wp.pl
Strona WWW http://www.zs5sanok.pl
Opis Jesteśmy szkołą publiczną. Kształcimy młodzież i dorosłych
w atrakcyjnych zawodach według najlepszych programów i wzorców.
- Istniejemy dla uczniów, ich rodziców oraz środowiska.
- Wyposażamy uczniów w wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Przygotowujemy ich do wymogów współczesnego rynku pracy. Wychowujemy w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Dbamy o rozwój psychiczny i fizyczny uczniów oraz
rozwój zainteresowań.
- Jesteśmy otwarci na nowatorskie programy. Dostosowujemy zawody i specjalności do wymagań współczesnego rynku pracy. Przygotowujemy do umiejętności samokształcenia. Zapoznajemy uczniów z najnowszymi technologiami oraz osiągnięciami
technicznymi w nauczanych zawodach.
- Zmierzamy, aby nasza szkoła była piękna, dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe, biblioteka szkolna w biuletyny, czasopisma zawodowe, skomputeryzowana. Priorytetem w naszych działaniach jest doskonała współpraca między
nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania.

Dodatkowe informacje Strona szkoły
Szkła na Facebook
Dojazd Budynek szkoły znajduje się na ulicy Sadowej 21 dojazd środkami komunikacji miejskiej, transportem publicznym (autobusy, busy), jak również samochodem (duży parking)
Historia szkoły HISTORIA SZKOŁY
Historia Zespołu Szkół nr 5 sięga dnia 21 lipca 1970 roku, kiedy to decyzją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Międzyzakładowej wyodrębniona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Nowo powstała szkoła zajęła budynek przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego, (obecnie Jagiellońska). Jako samodzielna placówka funkcjonuje od 1 września 1970 roku. W grudniu 1993 roku otrzymaliśmy imię wynalazcy i pioniera polskiego przemysłu naftowego - IGNACEGO ŁUKASIEWICZA. Patronacką opieką objął nas Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, który jest także fundatorem sztandaru i pamiątkowej tablicy.
Szczególnie dynamiczny rozwój placówki trwa od 1990 roku. Otwierane są systematycznie nowe kierunki kształcenia związane z potrzebami regionalnego rynku pracy. Na bieżąco modernizowana jest również baza szkoły. Grono pedagogiczne tworzyli i tworzą nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przekazujący wiedzę teoretyczną i praktyczną, odznaczający się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi sumiennością i obowiązkowością. W przeszłości, jak i obecnie nauczyciele dbali o rozwój nie tylko talentów ale i osobowości uczniów. Ścisłe związane z procesem dydaktyczno – wychowawczym innowacje nigdy nie były obce ani dyrekcji, ani nauczycielom. Szkoła jest uczestnikiem wielu różnorodnych projektów zarówno regionalnych jak
i unijnych: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim, Kapitał Ludzki, Z Fundacji PGNiG, Podkarpacie stawia na zawodowców, Leonardo, Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.
Rok 2015/2016 przyniósł istotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły.
W grudniu 2014 decyzją organu prowadzącego ZS5 został przeniesiony do budynku ZS4 przy ulicy Sadowej. Rok później podjęto decyzję o połączeniu i w roku szkolnym 2016/2017 obie placówki funkcjonowały już oficjalnie jako Zespół Szkol Nr 5 jednakże ze znacznie bogatszą ofertą edukacyjną bo poszerzoną o nowe kierunki kształcenia m. in technik budownictwa
i technik geodeta i powiększoną baza dydaktyczną. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 5
w Sanoku wchodzą następujące szkoły:
1. Technikum nr 5, które kształci uczniów w zawodach o specjalnościach:
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik usług fryzjerskich
• technik obsługi turystycznej
• technik fotografii i multimediów
• technik budownictwa
• technik geodeta
2. Szkoła branżowa I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) kształci w zawodzie –
• murarz-tynkarz
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• wielozawodowa w każdym wybranym zawodzie – sprzedawca, fryzjer, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych
3. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Aktualnie szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, klasopracownie, pracownie do praktycznej nauki zawodu oraz komputerowe – pracownie geodezyjną, pracownie fryzjerską, posiada świetnie zorganizowane zaplecze sportowe (korty tenisowe, siłownię) bibliotekę z czytelnią i bezpłatną kafejką internetową.
Szkoła kultywuje wypracowane przez siebie tradycje – co roku uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji, rocznicę odzyskania niepodległości, święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Europejski Dzień Języków. Stałe miejsce w grafiku szkolnych uroczystości mają też spotkanie opłatkowe, giełda zawodów, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie klas maturalnych i bale studniówkowe. Jest niezwykle zaangażowana w życie lokalnej społeczności, świadczy o tym miedzy innymi współorganizacja koncertów charytatywnych, różnorodne kiermasze i inne inicjatywy podejmowane przez nauczycieli szkoły.
W okresie swego istnienia szkoła uformowała w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej określony charakter działalności. W tym miejscu podkreślić trzeba zasługi, wysiłek i ogrom pracy włożony przez dyrekcję szkoły i całe grono pedagogiczne.


Koła zainteresowań W szkole działa wiele kół zainteresowań;
- sportowe
- matematyczne
- fotograficzne
- informatyczne
- kulinarne
- Koło dziennikarskie
- Koło szachowe
- Koło Caritas
- Koło PCK i HDK
- Koło LOP
- Szkolne koło geograficzno-turystyczne
- koła przedmiotowe
Kontakty zagraniczne Szkoła bierze udział w projektach unijnych umożliwiając uczniom uczestniczenie w zajęciach poza granicami naszego państwa.
1. Nowe trendy w projektowaniu i stylizacji wizerunku wieczorowego, nr projektu PL/07/LLP-LdV/IVT/140522 - Słowacja
2. Poszerzenie umiejętności z zakresu artystycznego projektowania odzieży nr PL/06/A/Pla/174306 - Słowacja
3. Staż z kosmetologii i fryzjerstwa szansą na sukces na europejskim rynku pracy nr 2010-1-PL1-LEO01-10147 - Słowacja
4. Walory kuchni niemieckiej na przykładzie landu Nadrenii Palatynatu - nr projektu PL/09/LLP-LdV/IVT/140527 - Niemcy
5. Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy - Litwa
Osiągnięcia szkoły Na koncie uczniów naszej szkoły zapisanych jest wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, zawodowych, sportowych.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót