Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - Cukiernik
Nazwa oddziału

 Cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Cukiernik

Opis

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane ze sporządzaniem półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem. W trakcie edukacji zostanie przygotowany do bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w toku produkcji oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki magazynowej surowców, półproduktów cukierniczych i wyrobów gotowych. Podczas wykonywania zadań zawodowych musi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Cukiernik potrafi:

  • dobierać i przygotowywać surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze do procesu produkcji wyrobów cukierniczych oraz oceniać ich jakość;
  • stosować receptury cukiernicze w procesie produkcji wyrobów cukierniczych;
  • produkować wyroby cukiernicze zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, przepisami prawa oraz systemami zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  • dekorować wyroby cukiernicze;
  • użytkować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii;
  • przestrzegać przepisów prawa żywnościowego, procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych