Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1E - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1E - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista

Klasa patronacka pod patronatem centrów nowoczesnych usług biznesowych.
Przedmiot rozszerzony: geografia lub matematyka  

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika ekonomisty. Przystępuje także do matury.

Realizuje 8 tygodni praktyk.

Główne obszary kompetencji to:

1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
- stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności
- prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
- prowadzenie dokumentacji sprzedaży
- gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
- sporządzanie biznesplanu
- zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej:
- prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
- sporządzanie dokumentacji kadrowej
- rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
- prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego

Technik ekonomista będzie przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy, do prowadzenia uproszczonej księgowości (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz pełnej obsługi kadrowo-płacowej swoich pracowników, w tym naliczania wynagrodzeń, dokonywania rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym. Daje mu to także kompetencje do pracy w działach kadrowo-płacowych w innych firmach.

Absolwenci tego zawodu najczęściej studiują na kierunkach ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym, WSB, UAM