Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - G_1E1 t.ekonomista
Nazwa oddziału

 G_1E1 t.ekonomista

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa w zawodzie technik ekonomista, okres kształcenia 4 lata.

Klasa patronacka pod patronatem centrów nowoczesnych usług biznesowych.

Przedmioty rozszerzone:
1. język angielski lub niemiecki
2. geografia lub matematyka
Grupa z rozszerzonym językiem niemieckim i  grupa z rozszerzoną matematyką będzie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się min. 10 uczniów.

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika ekonomisty. Realizuje 8 tygodni praktyk.

Główne obszary kompetencji to:

1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
- stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności
- prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
- prowadzenie dokumentacji sprzedaży
- gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
- sporządzanie biznesplanu
- zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej:
- prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
- sporządzanie dokumentacji kadrowej
- rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
- prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego

Technik ekonomista jest wszechstronnie przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, profesjonalnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, prowadzenia spraw kadrowych i płacowych we własnej firmie.
Może także pracować w biurze rachunkowym prowadząc księgowość uproszczoną lub w działach kadrowo-płacowych w firmach.